Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

20097960400455/2009 год.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20097960400455/2009 год.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 12.04.2019 год., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№ 796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 15.04.2019 год.  до 17.00 часа на 15.05.2019 год., на следния недвижим имот, собственост на  длъжника: Румен Георгиев Боянин /починал/ и Мариана Георгиева Боянина – ипотекарен длъжник, с конституирани наследници: Нели Руменова Боянина, Георги Руменов Боянин и Ивайло Руменов Боянин, в качеството им на ипотекарни длъжници, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел XI /единадесети/ имот планоснимачен номер 249 / двеста четиридесет и девети/ от квартал 10 /десети/ по сега действащия дворищно регулационния план на град Хаджидимово, община съща, област Благоевградска, одобрен със заповед № 70 от 1991 година на Кмета на Община Хаджидимово, с площ за имота от 600 /шестстотин/ квадратни метра, при съседи за имота: от изток – наследници на Иван Кутов, от запад – улица, от север – Симеон Кутов и от юг – улица, ведно с построените в имота: Жилищна сграда със застроена площ от 100 /сто/ квадратни метра, с административен адрес на имота – град Хаджидимово, ул.“Гоце Делчев“ № 24,  община Хаджидимово, област Благоевградска.

Тежести за имота:

  1. 1. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания при РС-Гоце Делчев с дв.вх.рег. № 3504 от 29.12.2005 г., Акт № 36, том 2, книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ; Подновяване /новиране на Договорна ипотека, вписана в дв.вх.рег.№ 3988/01.12.2015 год., Акт № 15, том 2, книга /Отбелязвания/, в полза на взискателя: „MКБ ЮНИОНБАНК” АД, БУЛСТАТ 831596033, с правоприемник „ПИБ”АД.
  2. 2. Възбрана наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег.№ 796 по ИД 89/2009г. по описа на последния на 24.02.2009 год., вписана в дв.вх.рег.№ 389/24.02.2009 год., т. I, акт № 7, при Агенция по вписванията, при РС- Гоце Делчев, в полза на: Крум Иванов Стойков.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 79 986.55 лева / седемдесет и девет хиляди, деветстотин осемдесет и шест лева и петдесет и пет стотинки/, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Хаджидимово, ул.“ Гоце Делчев” № 24, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Мариана Георгиева Боянина.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Гоце Делчев по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се.

За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка „Инвестбанк” АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Гоце Делчев, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 16.05.2019год. в 11.30 часа, в сградата на РС – гр.Гоце Делчев, в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

мс

12.04.2019 год.                                                    ЧАСТЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.