Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20147960400726

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20147960400726/2014  г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 12.04.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе публична продан, обявена за провеждане от 9.00 часа на 15.04.2019 год. до 17.00 часа на 15.05.2019 год., на следния недвижим имот, описан с протокол от 09.12.2014 год., собственост на ЕТ „ВАЛЕНТИН БАШЕВ – АСЯ“, представлявано от законния собственик ВАЛЕНТИН ЮЛИЕВ БАШЕВ, а именно:

Урегулиран поземлен имот с площ от 2563 кв.м. /две хиляди петстотин шестдесет и три квадратни метра/, съставляващ по сега действащия парцеларен план на Стопански двор на село Ваклиново, общ.Сатовча, обл.Благоевград, парцел I/първи/ от квартал 41 /четиридесет и първи/, при съседи за имота: път на с.Црънча, улица, урегулиран поземлен имот III /трети/ и край на регулацията, ВЕДНО със застроената в същия имот МАСИВНА СГРАДА „ЦЕХ ЗА ПЕЛЕТИ”, със застроена площ от 145 кв.м. /сто четиридесет и пет квадратни метра/, и ВЕДНО със изградената в същия имот сграда, съставляваща МАСИВНА СГРАДА – ХАЛЕ, с производствено предназначение, със застроена площ от 432 /четиристотин тридесет и два/ квадратни метра.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписванията  гр. Гоце Делчев:

ОТНОСНО:

А)Урегулиран поземлен имот с площ от 2563 кв.м. /две хиляди петстотин шестдесет и три квадратни метра/, съставляващ по сега действащия парцеларен план на Стопански двор на село Ваклиново, общ.Сатовча, обл.Благоевград, парцел I/първи/ от квартал 41 /четиридесет и първи/, при съседи за имота: път на с. Црънча, улица, урегулиран поземлен имот III /трети/ и край на регулацията

и

Б) МАСИВНА СГРАДА – ХАЛЕ, с производствено предназначение, със застроена площ от 432 /четиристотин тридесет и два/ квадратни метра, изградена в Урегулиран поземлен имот с площ от 2563 кв.м. /две хиляди петстотин шестдесет и три квадратни метра/, съставляващ по сега действащия парцеларен план на Стопански двор на село Ваклиново, общ.Сатовча, обл.Благоевград, парцел I/първи/ от квартал 41 /четиридесет и първи/, при съседи за имота: път на с.Црънча, улица, урегулиран поземлен имот III /трети/ и край на регулацията:

(1) Книга: Договорни ипотеки, дв.вх.№ 1334 от 15.06.2011г., акт № 49, том 1, учредена в полза на СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД, взискател по настоящото изпълнително дело;

(2) Книга: ВЪЗБРАНИ,  дв. вх. рег. № 3465 от 17.11.2014 год., том I, – акт № 197, вписана в полза на взискателя по делото: СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД,

ОТНОСНО:

МАСИВНА СГРАДА „ЦЕХ ЗА ПЕЛЕТИ”, със застроена площ от 145 кв.м. /сто четиридесет и пет квадратни метра/, разположена в Урегулиран поземлен имот с площ от 2563 кв.м. /две хиляди петстотин шестдесет и три квадратни метра/, съставляващ по сега действащия парцеларен план на Стопански двор на село Ваклиново, общ.Сатовча, обл.Благоевград, парцел I /първи/ от квартал 41 /четиридесет и първи/, при съседи за имота: път на с.Црънча, улица, урегулиран поземлен имот III /трети/ и край на регулацията:

(3) Книга: ДоговорнИ ипотекИ, дв.вх.№ 2556 от 04.11.2011г., акт № 90, том 1, учредена в полза на „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД, взискател по настоящото изпълнително дело;

(4) Книга: ВЪЗБРАНИ,  дв. вх. рег. № 3465 от 17.11.2014 год., том I, – акт № 197, вписана в полза на взискателя по делото: СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в село Ваклиново, общ. Сатовча, обл. Благоевград, чрез назначения, в Протокол за опис на недвижим имот от 09.12.2014 год., пазач: ВАЛЕНТИН ЮЛИЕВ БАШЕВ, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 73 669.15 лв. /седемдесет и три хиляди, шестстотин шестдесет и девет лева и петнадесет стотинки/, определена съобразно чл. 485 и следващите от ГПК, без включено ДДС.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Гоце Делчев по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение /чл.489, ал. 2 от ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни /чл. 489, ал. 6 ГПК/. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд- Гоце Делчев, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 16.05.2019 год. в 11.00 часа, в сградата на РС- Гоце Делчев, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………………………….

/Шукри Дервиш/

лм

Comments are closed.