Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20157960400907

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400907/2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ  ИМОТ

Днес, 11.04.2019 год., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 ГПК, ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 15.04.2019 год. до 17.00 часа на 15.05.2019 год. на недвижимия имот, собственост на Иван Кирилов Костадинов, а именно: ½ идеална част от ЛОЗЕ, с площ от 1.650 дка./един декар и шестстотин и петдесет квадратни метра/, имот кадастрален номер 314016 /триста и четиринадесет хиляди и шестнадесети/, образуван от имот кадастрален номер 314012 /триста и четиринадесет хиляди и дванадесет/, находящо се в местността „ТУМБИ”, пета категория, по плана за земеразделяне на град Петрич, с ЕКНМ 56126, при съседи на имота по скица проект № ф 03894/09.06.2008 г. на ОбС”ЗГ”-Петрич: имот кадастрален № 314017 – Лозе на Алекса Костадинов Костадинов, имот кадастрален № 000428-Полски път на Община Петрич, имот кадастрален № 314015-Лозе на Запрен Костадинов Костадинов и имот кадастрален № 314004-Лозе на наследниците на Елена, Мария и Борис Д.Атанасови.

За обезпечение вземането на ,,ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД в Агенция по вписванията при РС-Петрич е вписана възбрана върху гореописания недвижим имот с дв. вх. рег. № 2230, вх. рег. № 2233/12.11.2015 г., акт № 158, т. І, дело № 1173/2015 г., им. п. 26871.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 1 056.72 лева /хиляда петдесет и шест лева и седемдесет и две стотинки/, определена съобразно чл.494, ал.2 чл. 485 ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Петрич, местността „ТУМБИ”, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Иван Кирилов Костадинов.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се.

За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш IBAN: BG76IORT80491000287100 при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в новата публична продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 16.05.2019год. в 09.15 часа в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

11.04.2019 год.                       ЧАСТЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.