Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело №20137960400517

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

Изп.дело № 20137960400517/2013год.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 11.04.2019 г., подписаният Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 15.04.2019 г. до 17.00 часа на 15.05.2019 г., на недвижим имот, собственост на длъжника – Валентин Благоев Вълчев, а именно: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от четириетажната масивна жилищна  сграда, състояща се от гаражен етаж и три жилищни етажа, построена северозападната част на урегулиран поземлен имот VIІ 107 /седми, отреден за имот с планоснимачен номер сто и седем/ в кв.З /трети/ по подробния устройствен план на гр. Петрич, при съседи на урегулирания поземлен имот:север и изток- улици, запад- УПИ VI /шест/, юг- УПИ IX /девет/ и УПИ VIII/осем/, ВЕДНО с ГАРАЖ от същата жилищна сграда, както и с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 40,262.40 лева / четиридесет хиляди, двеста шестдесет и два лева, и четиридесет стотинки/, определена съобразно чл. 494, ал.2, без ДДС.

За обезпечение вземането на взискателя: „УниКредит Булбанк“ АД, са вписани: 1.Законна ипотека, вписана под дв. вх. рег. № 1260 / 16.06.2005год., № на оригинала І – 22, Парт.книга:11834,2374, вписана в Служба по вписванията–Петрич, при Агенция по вписванията; Подновяване/новиране на законна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 1107 от 09.06.2015год, Акт Том 1; Акт номер 119; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег.№ 796 на 17.07.2013год., вписана в дв.вх.рег.№ 1351/17.07.2013год., Акт № 746, том І, дело № 142/2013год., парт.№ 8564, вписана в в Служба по вписванията–Петрич, при Агенция по вписванията.

Имотът може да бъдат преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр.Петрич, ул.”Долна Джумая” № 2, ет.2, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на новата публична продан, чрез назначения пазач: Герги Благоев Вълчев.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш –BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 16.05.2019 год. в 9.00 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебния изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

11.04.2019г.

мвк

ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

/ Шукри Дервиш /

Comments are closed.