Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

20127960401324/2012 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” №10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

Изп.дело № 20127960401324/2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 05.04.2019 год., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш, рег.№ 796, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр. Петрич, ул.„ПолковникДрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл.487 и сл.ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 09.00 часа на 09.04.2019 год. до 17.00 часа на 09.05.2019 год., на недвижим имот, собственост на длъжника по изпълнителното дело СТЕФЧО ЖИВКОВ ДИМИТРОВ, с административен адрес на имота: гр.Петрич, ул.,,Осогово” № 52, съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията при РС-гр.Петрич под дв.вх.рег. № 2587/25.10.2007 год., акт № 165, том 2, а именно:

ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, състоящ се от спалня с площ от 14,06 / четиринадесет цяло и шест стотни / кв.м., кухня с площ от 9,03 / девет цяло и три стотни / кв.м., дневна с площ от 17,57 / седмнадесет цяло и петдесет и седем стотни / кв.м., баня с тоалетна, коридор и две тераси в северната и южната част на жилищния етаж от триетажната масивна жилищна сграда, построена върху държавно урегулирано място и заснета като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 201 / двеста и едно /, попадащ в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII / дванадесети /, в квартал 312 / триста и дванадесети / по действащия план на гр. Петрич, при съседи на ПИ по скица: ПИ № 189, ПИ № 205 и от две страни празно дворно място, и при съседи на УПИ по скица: улица „ Осогово „, улица с о.т.№ 34 Б и № 34 В и празно място, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата.

Тежести за имота:

1. Договорна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 1853/09.08.2006 год., акт № 64, том 2, в Служба по вписвания при РС- гр.Петрич, в полза на: „Банка ДСК” ЕАД;

2. Договорна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 2587/25.10.2007 год., акт № 165, том 2, в Служба по вписвания при РС- гр.Петрич, в полза на: „Банка ДСК” ЕАД и подновена с Молба за подновяване на договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания при РС – гр.Петрич под дв.вх.рег. № 1928/09.10.2017 год., акт № 155, том 2;

3. Договорна ипотека, вписана под дв.вх.рег. № 348/10.03.2009 год., акт № 17, том 1, в Служба по вписвания при РС- гр.Петрич, в полза на: „Микрофонд” ЕАД;

4. Възбрана, вписана под дв.вх.рег. № 2114/07.12.2009 год., акт № 140, том 1, в Служба по вписвания при РС- гр.Петрич, по изпълнително дело № 38/2009 г. на СИС- Петрич;

5. Възбрана, наложена по молба на ЧСИ Милица Велева, с район на действие ОС- Благоевград, вписана под дв.вх.рег. № 1399/02.09.2010 год., акт № 141, том 1, в Служба повписвания при РС- Петрич, по изпълнително дело № 20107970400437/2010 г., по описа на ЧСИ Милица Велева;

6. Възбрана, наложена по молба на ЧСИ Шукри Дервиш, с район на действие ОС- Благоевград, вписана под дв.вх.рег. № 1224/03.07.2013 год., акт № 113, том 1, в Служба повписвания при РС- Петрич, по изпълнително дело № 20127960401324/2012 г., по описа на ЧСИ Шукри Дервиш;

7. Възбрана, наложена по молба на ЧСИ Георги Цеклеов, с район на действие ОС- Благоевград, вписана под дв.вх.рег. № 1027/28.05.2015 год., акт № 76, том 1, в Служба повписвания при РС- Петрич, по изпълнително дело № 20147020400523/2014 г., по описа на ЧСИ Георги Цеклеов.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на  недвижимия имот е 1 932.50 лева /хиляда деветстотин тридесет и два лева и петдесет стотинки/, определена съобразно чл.485 ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр.Петрич, ул.“Осогово“ № 52, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач Анета Стефчова Димитрова.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 в „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 10.05.2019 год. в 09.00 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

05.04.2019г.                                    ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

мг                                                                                                               /Шукри Дервиш/

Comments are closed.