Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело №20137960400636

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО №  20137960400636/13г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 13.03.2019 г., подписаният Шукри Дервиш, рег.№ 796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл.494, във вр. с чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 09.00 часа на 14.03.2019 год. до 17.00 часа на 15.04.2019 год., на следния недвижим имот, собственост на Лиа Тунг Фам – ипотекарен длъжник, а именно: 1/2 /една втора/ идеална част от ТРИЕТАЖНА СГРАДА С МАСИВНА КОНСТРУКЦИЯ-ПОЧИВНА ОЗДРАВИТЕЛНА СТАНЦИЯ, със застроена площ от 500 /петстотин/ кв.м. и разгъната площ /РЗП/ от 1500 /хиляда и петстотин/ кв.м., ведно с 1/2 /една втора/ идеална част от прилежащ терен, представляващ НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № 003006 /нула, нула, три хиляди и шест/, находяща се в землището на с. Лиляново, ЕКАТТЕ 43699, общ. Сандански, м. „Десети километър“, начин на трайно ползване- друга селищна територия, с площ от 3 000 /три хиляди/ кв.м., по нотариален акт и с площ от 2,747 дка /два дка, седемстотин четиридесет и седем кв.м./ по скица, при граници по нот. акт: от три страни горски фонд и път, и при граници по скица: имот № 003005 /нула, нула, три хиляди и пет/, – нива на наел. на Андон Илиев Дончев и др., имот № 003003 /нула, нула, три хиляди и три/- пасище на Община Сандански- земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000003 /нула, нула, нула, нула, три/- залесена територия на ДАГ- ДГС, имот № 003007 /нула, нула, три хиляди и седем/- полски път на Община Сандански, собственост на Лиа Тунг Фам – ипотекарен длъжник, ипотекиран в полза на взискателя – „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ вписан в Служба по Вписванията, при РС – Сандански с вх. рег. № 3186, Акт № 114, том II, дело № 301/2010 год.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 257,198. 40 лв. /двеста петдесет и седем хиляди, сто деветдесет и осем лева, и четиридесет стотинки /, определена съобразно чл. 494, ал. 2 от ГПК, без ДДС.

Тежести за имота:

ДОГОВОРНА ИПОТЕКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ вписан в Служба по Вписванията, при РС – Сандански с вх. рег. № 3186, Акт № 114, том II, дело № 301/2010г., в полза на: „УниКредит Булбанк” АД; Възбрана, наложена от ЧСИ Иван Чолаков с рег. № 783, вписана на 01.10.2012 год. с вх.рег. № 1764/01.10.2012 год., Акт № 140, том 1, к.д. № 414, и.п. 30215 от Съдия по вписванията, при РС - Сандански.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в общ. Сандански, м. „Десети километър“, землището на с. Лиляново,  всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Сандански по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Сандански по местонахождение на имотите, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 16.04.2019 год. в 10.30  часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебния изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:………..……………

/Шукри Дервиш /

Comments are closed.