Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело № 20137960400424

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20137960400424/2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 13.03.2019 год., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе нова публична продан, от 9.00 часа на 15.03.2019 г. до 17.00 часа на 15.04.2019 г., на недвижим имот, собственост/СИО/ на длъжниците по делотоИван Димитров Бузов и Ани Боянова Бузова, а именно: ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, обособен като самостоятелен апартамент с площ 80/осемедесет/ квадратни метра, съгласно документ за собственост, със застроена площ на апартамента от 95.43кв.м./деветдесет и пет цяло четиридесет и три стотни квадратни метра/, съгласно удостоверение изх.№ АБ – 03 – 200/22.06.2010г. издадено от Община Сандански, разположен в северната страна на ТРИЕТАЖНАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в южната част на УРУГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ/УПИ/ V/пети/ отреден за имот планоснимачен номер 1241/хиляда двеста четиридесет и едно/ в квартал 72/седемдесет и втори/ – съгласно документ за собственост, а съгласно скица № 468/18.06.2010год. издадена от Община Сандански – квартал 71/седемдесет и първи/ по действащия подробен план на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, с площ на целия УПИ от 844кв.м./осемстотин четиридесет и четири квадратни метра/, при граници на урегулирания поземлен имот по документ за собственост: от две страни улици, парцел ІV/четвърти/, парцел VІІ/седми/, при граници и съседи на Урегулирания поземлен имот, съгласно скица № 468/18.06.2010год., издадена от община Сандански: от две страни улици, УПИ ІV/четвърти/, УПИ VІІ/седми/ и УПИ VІІІ/осми/ от същия квартал 71/седемдесет и първи/, заедно с две стаи от МАЗЕТО с обща декларирана застроена площ от 20кв.м./двадесет квадратни метра/, разположени в северната страна, при съседи: от изток – Александър Бузов и от юг – Кръстьо Бузов, две ТАВАНСКИ СТАИ с обща декларирана застроена площ от 20кв.м./двадесет квадратни метра/, разположени в северната част на сградата, при съседи:Кръстьо Бузов и стълбище, както и ВЕДНО с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 75,250.56/седемдесет и пет хиляди, двеста и петдесет лева, и петдесет и шест ст./лева /определена съобразно чл. 494, ал.2 от ГПК/, без ДДС.

За обезпечение вземането на взискателя: „УниКредит Булбанк“ АД, в Агенция по вписванията при РС-Сандански са вписани:.Договорна ипотека,  вписана под дв.вх.рег. № 1140 / 22.06.2010год., акт № 73, том І, вписана в Служба по вписванията–Сандански, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр.Сандански, пл.”България” № 5 – А, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Ани Боянова Бузова.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Сандански по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Сандански, по местонахождение на имотите, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 16.04.2019 год. в 11.15 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебния изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

13.03.2019г.                       ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

мвк                                                                       / Шукри Дервиш /

Comments are closed.