Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №20157960400364

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400364/ 2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН  НА НЕДВИЖИМ  ИМОТ

Днес, 13.03.2019 год., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 ГПК, ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 15.03.2019 год. до 17.00 часа на 15.04.2019 год. на следния недвижим имот, собственост на длъжника Радостин Иванов Янев, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.301.2416.1.2, гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-80/11.11.2009 г. / 11.11.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Сандански, п.к. 2800, ул. „ПРЕСИЯН“ № 11, вх. А, ет. 2, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2416, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: няма данни, Прилежащи части:…, Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 65334.301.2416.1.1, Над обекта: 65334.301.2416.1.3, съгласно справка по кадастралната карта, който съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписвания при РС- гр. Сандански дв.вх.рег. 1322/ 10.05.2007г., Акт № 145, том 1, представлява: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с разгърната площ от 86,00 кв.м. от южното петно на къщата – близнак, построена в УПИ II, кв. 157, по плана на гр. Сандански, целият УПИ на площ от 400 кв.м., при съседи на имота : улица, УПИ I /първи/, УПИ III трети/, УПИ IX /девети/, УПИ X /десети/ от същия квартал, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания при РС- Сандански:

  1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания при РС – Сандански, под дв.вх.рег.№ 1322/ 10.05.2007 г., том № 1, Акт № 145, учредена в полза на „Юробанк България“ АД /правоприемник на“Алфа Банк“/;
  2. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег. № 796, вписана в Служба по вписвания РС – Сандански под дв.вх.рег.№ 725/ 04.05.2010 год., том № 1, Акт № 73, в полза на Стефан Славчев Давидов;
  3. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег. № 796, вписана в Служба по вписвания РС – Сандански под дв.вх.рег.№ 2701/ 12.11.2015 год., том № 1, Акт № 145, в полза на „Юробанк България“ АД /правоприемник на“Алфа Банк“/;
  4. Подновяване на договорна ипотека, вписана в службата по вписвания при РС – Сандански, под дв.вх.рег.№ 662/ 06.04.2017 г., том № 1, Акт № 103, учредена в полза на „Юробанк България“ АД /правоприемник на“Алфа Банк“/.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 47 526.67 лева /четиридесет и седем хиляди, пестотин двадесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/, определена съобразно чл. 494, ал.2  във вр. с чл.485 от ГПК, без включено ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Сандански, ул. „ПРЕСИЯН“ № 11, вх. А, ет. 2, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Илия Цветанов Стоянов.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Сандански по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение /чл.489, ал. 2 от ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни /чл. 489, ал. 6 ГПК/. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд- Сандански, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 16.04.2019 год. в 11.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………………………….

/Шукри Дервиш/

лм

Comments are closed.