Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

20157960400572/2015г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400572/2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  ПУБЛИЧНА  ПРОДАН  НА  НЕДВИЖИМ  ИМОТ

Днес, 11.03.2019 год., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№ 796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 12.03.2019 год. до 17.00 часа на 12.04.2019 год., на недвижим имот, собственост на „БАЛКАНСТРОЙ” АД, с променено търговско наименование: „БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ АД, /в несъстоятелност/ – длъжник, съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 162, том 1, рег. № 1767, дело № 147/2011г. на нотариус Мила Коновска – рег. № 553, вписан в Служба по вписванията – Разлог с Акт № 90, том 1, дело № 1166/2011г., вх.рег.№ 1946/28.06.2011г., ПОНАСТОЯЩЕМ СОБСТВЕНОСТ НА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ „БАЛКАНСТРОЙ ГРУП ХОЛДИНГ” АД, с променено търговско наименование: „БС ГРУПА КОМПАНИИ” АД, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията – Разлог с Акт № 46, том XIII, дв.вх.рег. № 3719/01.12.2011г., който притежава в гр.Разлог, а ИМЕННО:

Бивш имот с идентификатор 61813.808.237, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разлог, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение със заповед: КД-14-01-286/19.02.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК-БЛАГОЕВГРАД, адрес на поземления имот: местност Попада в отдел 239 „б”, площ: 97 855 кв.м, трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, номер по предходен пла: 808.244, Съседи: 61813.808.31, 61813.808.3, 61813.808.265, 61813.808.50, 61813.559.33, 61813.559.32, 61813.559.31, 61813.559.35, 61813.559.19, 61813.808.232, 61813.808.238, 61813.559.17, 61813.808.271, съгласно Договорна ипотека върху недвижим имот, вписана в Служба по вписванията – Разлог с Акт № 90, том 1, дело № 1166/2011г., вх.рег.№ 1946/28.06.2011г., който имот, изменен съгласно заповед на НАЧАЛНИКА НА СГКК-БЛАГОЕВГРАД, представлява:

1. 6307 / 7136 ид.части от поземлен имот с идентификатор 61813.808.218, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 г./15.05.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение със заповед: КД-14-01-997/28.08.2012 г./28.08.2012г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БЛАГОЕВГРАД, адрес на поземления имот: гр. Разлог, п.к. 2760, местност Попада в отдел 239 „б“, площ: 7 136 кв.м, трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, Съседи: 61813.808.3, 61813.808.223, 61813.808.265, 61813.808.239, 61813.559.15, 61813.808.232, 61813.808.271, 61813.808.221;
2. Поземлен имот с идентификатор 61813.808.219, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006г./15.05.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение със заповед: КД-14-01-997/28.08.2012 г. / 28.08.2012г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БЛАГОЕВГРАД, адрес на поземления имот: гр. Разлог, п.к. 2760, местност Попада в отдел 239″б“, площ: 4 952 кв.м, трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, Съседи: 61813.808.224, 61813.808.50, 61813.559.33,61813.559.32,61813.559.31,61813.559.88;
3. Поземлен имот с идентификатор 61813.808.220, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени, със Заповед РД-18-33/15.05.2006г. / 15.05.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, Последно изменение със заповед: КД-14-01-997/28.08.2012г. / 28.08.2012г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БЛАГОЕВГРАД, адрес на поземления имот: гр. Разлог, п.к. 2760, местност Попада в отдел 239″б“, Площ: 5 730 кв.м, Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, съседи: 61813.808.239, 61813.808.224, 61813.808.237;
4. Поземлен имот с идентификатор 61813.808.221, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006г. / 15.05.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение със заповед: КД-14-01-997/28.08.2012г. / 28.08.2012г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БЛАГОЕВГРАД, адрес на поземления имот: гр. Разлог, п.к. 2760, местност Попада в отдел 239″б“, площ: 3 084 кв.м, трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, съседи: 61813.808.31, 61813.808.3, 61813.808.218,61813.808.271;
5. Поземлен имот с идентификатор 61813.808.224, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 г. / 15.05.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение със заповед: КД-14-01-997/28.08.2012 г. / 28.08.2012г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БЛАГОЕВГРАД, Адрес на поземления имот: гр. Разлог, п.к. 2760, местност Попада в отдел 239″б“, Площ: 2 681 кв.м, Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, съседи: 61813.808.220, 61813.808.239, 61813.808.265, 61813.808.222, 61813.808.50, 61813.808.219, 61813.559.88, 61813.808.237;
6. Поземлен имот с идентификатор 61813.808.237, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006г. / 15.05.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение със заповед: КД-14-01-997/28.08.2012г. / 28.08.2012г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БЛАГОЕВГРАД, адрес на поземления имот: гр. Разлог, п.к. 2760, местност Попада в отдел 239 „б“, Площ: 1 048 кв.м, Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, Съседи: 61813.808.239, 61813.808.220, 61813.808.224,61813.559.88,61813.559.87;
7. 74055/74577 ид.части от поземлен имот с идентификатор 61813.808.239, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 г./15.05.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Разлог, п.к. 2760, местност Попада в отдел 239″б“, площ: 74 577 кв.м, Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, съседи: 61813.808.218, 61813.808.223, 61813.808.265, 61813.808.222, 61813.808.224, 61813.808.220, 61813.808.237, 61813.559.87, 61813.559.86, 61813.559.85, 61813.559.40, 61813.559.78, 61813.808.232, 61813.808.238, 61813.559.69.

Тежести за имота: 1. Договорна ипотека, вписана под № 1946, акт № 90, том І, дело № 1166/2011г., имотна партида № 5825; 2. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш на 19.04.2018г., с дв.вх.рег.№ 1546/19.04.2018 год., Акт № 103, том І, д.№ 942/2018г. в СВ-гр.Разлог, обезпечаваща вземането на взискателя по настоящото изпълнително дело: ,,Алу Кьониг Щал” ЕООД.

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в дв.вх.рег. № 3719, акт № 46, том ХІІІ, дело № 2239/2011 г., в Служба по вписванията при РС – Разлог, видно от който „БАЛКАНСТРОЙ” АД се е разпоредил с процеcния недвижим имот след учредяване на описаната по-горе ипотека, обезпечаваща вземането на взискателя по настоящото изпълнително производство, сключен преди дата откриване производство по несъстоятелност на дружеството – длъжник т.е. процесният не попада в масата на несъстоятелността.

Правният характер на понятието „Ипотека” е следният: “Ипотеката е абсолютно и неделимо вещно право, защото предоставя на носителя си право да се удовлетвори предпочтително от цената на ипотекирания имот, в чиято и собственост да се намира той”.

В настоящия казус взискателят има качеството на ипотекарен кредитор и като такъв правата му за удовлетворяване от цената на ипотекирая имот са гарантирани от закона, независимо в чия собственост се намират имотите – чл.173, ал.1 ЗЗД. Нотариалният акт за учредяване на договорна ипотека 162, т. І, рег.№ 1767, д.№ 147 от 2011г. на нотариус Мила Коновска с рег.№ 553 на НК, вписан в Сл. В при РС – Разлог с дв.вх.рег. № 1946/28.06.2011г., Акт № 90, т. І, д.№ 1166/11г. е сключен преди разпореждане на длъжника с недвижимия имот, предмет на същата, респективно и преди дата откриване производство по несъстоятелност на дружеството – длъжник по делото, поради което приобретателите на недвижимия имот, предмет на процесната договорна ипотека са обвързани от наложената с този договор тежест върху същия.

Към настоящия момент цитираната ипотека все още е валидна. Ипотекираният в полза на взискателя ,,Алу Кьониг Щал” ЕООД, имот представлява имущество, собственост на трети лица, служещо за обезпечение на задълженията на основния длъжник „БАЛКАНСТРОЙ” АД, с променено търговско наименование: „БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ АД към дружеството.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 1 263 159.11 лв. /един милион, двеста шестдесет и три хиляди, сто петдесет и девет лева и единадесет стотинки/, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Разлог, местност “Попада” в отдел 239 “б”, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публична продан, чрез назначения пазач: Николай Георгиев Калоянов, в качеството на представляващ дружеството „БАЛКАНСТРОЙ ГРУП ХОЛДИНГ“ АД, с променено търговско наименование: „БС ГРУПА КОМПАНИИ” АД.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Разлог по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се.

За участие в наддаването при публична продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 в „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Разлог, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 15.04.2019 год. в 11.30 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

мс

11.03.2019 год.                                  ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.