Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400588/2015 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400588/2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 11.03.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№ 796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 12.03.2019 г. до 17.00 часа на 12.04.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на  дружеството длъжник „Фин Трейд 2014″ ЕООД, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.11.100.1.105, гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени с заповед РД-18-81/10.12.2009г. /10.12.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-01-63/19.11.2012г. /19.11.2012г. на началник на СГКК – Благоевград, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м. “Грамадето”, ет. 5, ап. АА501, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.11.100, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 78.24 кв.м., прилежащи части: 15.65 кв.м. идеални общи части от сградата и от пр. на строеж, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.11.100.1.104, под обекта: 02676.100.11.1.95, 02676.11.100.1.97, 02676.11.100.1.96, 02676.11.100.1.102, 02676.11.100.1.101, над обекта: няма, съгласно справка по кадастралната карта, който недвижим имот представлява Склад 501а (петстотин и едно а), находящ се на втори подпокривен  етаж, на кота +14.80 (плюс четиринадесет цяло и осемдесет стотни) на Апартхотел “Емералд-1” със застроена площ на склада 71.80 кв.м. (седемдесет и един квадратни метра и осемдесет квадратни сантиметра), който склад се състои от: три килера, две стаи, една тераса, при граници: север – двор, изток – двор, запад – с границите на имота,  юг –стълбище, коридор и асансьор, ведно с прилежащите към имота 2.026% ( две цяло нула двадесет и шест хилядни процента ) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, съставляващи 13.18 кв.м. (тринадесет квадратни метра и осемнадесет квадратни сантиметра) от общите части на сградата и обща квадратура на склада и припадащите се идеални части от общите части на сградата – 84.98 кв.м. (осемдесет и четири квадратни метра и деветдесет и осем квадратни сантиметра), съгласно план за преобразуване на “Фин Инвст” ЕООД от 22.08.2014г. в гр. София.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания при РС- Разлог:

1.Възбрана, вписана в Служба по вписвания при РС-Разлог под дв.вх.рег.№ 5104/04.12.2014 г., т. № 6, Акт № 149, дело № 3343/04.12.2014г., книга: възбрани в полза на Майкъл Качия, гражданин на Малта, чрез пълномощника си адв. Стоян Бойков Петков,САК.

2.Възбрана, вписана в Служба по вписвания при РС-Разлог, под дв. вх. рег. №2306/23.06.2017, вх. рег No 2323/23.06.2017г., Акт №200, Том № 2,в полза на Дейвид Браян Орм, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, взискател по ИД № 588/15 г. по описа на ЧСИ Шукри Дервиш, с рег. № 796.

3.Възбрана, вписана в Служба по вписвания при РС-Разлог под дв.вх.рег.№ 2973/01.08.2017 г., т. № 3, Акт № 72, дело № 1807/01.08.2017 г., книга: възбрани в полза на Община Банско.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 69 911.50 лева /шестдесет и девет хиляди, деветстотин и единадесет лева и петдесет ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Банско, п.к. 2770, м. “Грамадето”, ет. 5, ап. АА501, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Петър И. Панков.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Разлог по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се.

За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка „Инвестбанк” АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – Разлог, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 15.04.2019 г. в 13:00 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

анк

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………..….

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.