Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

изп. дело № 20167960400478/2016г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796

гр.Петрич, ул.“Полковник Дрангов“ 10

Район на действие:Окръжен съд Благоевград

изп. дело № 20167960400478/2016г.

Bottom of Form

ОБЯВЛЕНИЕ

за публична продан по чл. 481 и сл. ГПК по

изп.дело № 20167960400478/2016г. по описа на  ЧСИ Шукри Дервиш, рег.№ 796

Днес, 07.03.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш – ЧСИ, с рег. № 796, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл. 477, ал. 3 и чл. 481 ГПК, в 10.30 часа на 18.03.2019 г., на адрес: гр.Гоце Делчев, ул.,,Панаирски ливади‘‘ № 18, където се пазят описаните по-долу вещи, собственост на длъжника: ,,ЮРО ДИЙЛ‘‘ ЕООД, представлявано от Доменико Мазели Кампаня /управител/, прокурист Франческо Форджоне, ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ за следните движими вещи, представляващи машини, съоръжения и оборудване, а именно:

1/ Автоматизирана поточна линия за боядисване с водна завеса, марка ,,ECO Azzura’’, с инв.№ 1035, при начална цена на търга в лева - 4 245.75 лева;

2/ Пресуризатор за топъл въздух, при начална цена на търга в лева – 4 245.75 лева;

3/ Конвейера два броя, при начална цена на търга в лева – 4 245.75 лева;

4/ Аспирационна система, при начална цена на търга в лева – 4 245.75 лева;

5/ Циркуляр ъглообрязващ, марка ,,Salvadeo Voghera’’, основен цвят зелен, липсва инвентарен номер, при начална цена на търга в лева – 2 142.00 лева;

6/ Изсушител с винтов компресор ,,Terruggia Fiac’’, резервоар за въздух и ел.табло, с инв.№ 1046, основен цвят: светло сив/син, при начална цена на търга в лева – 2 907.00 лева;

7/ Аспирационна система за производствени нужди, състояща се от 6 бр. въздухопроводи, вентилатор с ръкавни филтри – 12 бр.; чували – 6 бр., произведена в Италия, марка ,,Mion & Mosoie’’, с инв.№ 1047, при начална цена на търга в лева – 3 442.50 лева.

*Забележка: Всички цени са без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 18.03.2019 г. от 10.30 часа, на адрес: гр. Гоце Делчев, ул.,,Панаирски ливади‘‘ № 18, по местонахождение на описаните по-горе движими вещи.

За участие в търга не се внася задатък. Ако на 18.03.2019 г. в 10.30 часа се явят наддавачи ЧСИ предлага вещите за продан последователно, както са изброени в  Обявлението. Вещта се предлага устно от съдебния изпълнител по определената начална цена за търга. Цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният от съдебния изпълнител купувач не плати незабавно в брой приетата цена, съдебният изпълнител го отстранява от по-нататъшно участие в търга. Наддавачите следва да представят документ за самоличност при поискване от съдебния изпълнител.

Всички желаещи да огледат движимите вещи могат да сторят това всеки делничен ден от 08:30 часа до 17:00 часа на адрес: гр.Гоце Делчев, ул.“Панаирски ливади“ № 18, чрез назначения ПАЗАЧ – дружеството ,,Стронг Ес‘‘ ЕООД, чрез служител на длъжност началник отдел ,,физическа охрана‘‘ – Борислав Христов Маноилов.

Интересуващите се от движимите вещи могат да се явят в Районен съд-гр. Гоце Делчев /в деловодството/, за да прегледат книжата, както и в кантората на ЧСИ Шукри Дервиш в гр.Петрич, ул.“Полковник Дрангов“10, всеки делничен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.

мг

гр.Петрич

07.03.2019 г.                              ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………………

/ Шукри Дервиш /

Comments are closed.