Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗП. ДЕЛО № 20167960400478/2016 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20167960400478/2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ ПО РЕДА НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес, 07.03.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег. № 796, ЧСИ, с район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл.474 ал.5, вр.чл. 487 и сл. ГПК ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 11.03.2019 г. до 17.00 часа на 11.04.2019 г., на движими вещи, собственост на длъжника по изпълнително дело № 20167960400478/2016 г., по описа на ЧСИ Шукри Девриш: ,,ЮРО ДИЙЛ‘‘ ЕООД, представлявано от Доменико Мазели Кампаня /управител/, прокурист Франческо Форджоне, а именно:

1/ Пантограф за дърворезба с 8 броя вретена, основен цвят сив/светло, липсва инвентарен номер;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на движимата вещ е 6 120.00 лева /шест хиляди сто и двадесет лева и нула стотинки/, определена съобразно чл. 485 вр. чл. 468 ГПК, без ДДС.

2/ Четиристранно обработваща машина, марка ,,PISANI – Ultra onol 400’’ /за хобеловане / изглаждане/, с инв.№ 1034, основен цвят зелен;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на движимата вещ е 4 176.00 лева /четири хиляди сто седемдесет и шест лева и нула стотинки/, определена съобразно чл. 485 вр. чл. 468 ГПК, без ДДС.

3/ Четиристранно обработваща машина с пет вала, марка ,,SC 16’’, модел /тип/  ,,SC 15 L’’, с инв. № 1017, основен цвят зелен;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на движимата вещ е 6 408.00 лева /шест хиляди четиристотин и осем лева и нула стотинки/, определена съобразно чл. 485 вр. чл. 468 ГПК, без ДДС.

4/ Бояджийска камера за сухо боядисване, марка ,,Azzura‘‘, автоматизирана с входящ въздух под налягане, с пресуризатор и собствена аспирация, сер.№ 3743, основен цвят: сив, кабини тип ,,Olimpia’’ 4 броя;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на движимата вещ е 6 048.00 лева /шест хиляди и четиридесет и осем лева и нула стотинки/, определена съобразно чл. 485 вр. чл. 468 ГПК, без ДДС.

5/ Бояджийска кабина, марка ,,Azzura‘‘, модел ,,Olimpia’’, за боядисване на сухо, с нагнетателно отоплителна система, генератор за топъл въздух и аспирация;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на движимата вещ е 6 048.00 лева /шест хиляди и четиридесет и осем лева и нула стотинки/, определена съобразно чл. 485 вр. чл. 468 ГПК, без ДДС.

6/ Бояджийска кабина, марка ,,Olimpia l’ekologica‘‘, тип AQUA за боядисване с водна завеса, със собствена аспирация, сер.№ 5090;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на движимата вещ е 6 048.00 лева /шест хиляди и четиридесет и осем лева и нула стотинки/, определена съобразно чл. 485 вр. чл. 468 ГПК, без ДДС.

7/ Инсталация за съхранение на талаш, метален, вместимост 300 м3, основен цвят жълт, липсва инвентарен номер;

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на движимата вещ е 14 760.00 лева /четиринадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева и нула стотинки/, определена съобразно чл. 485 вр. чл. 468 ГПК, без ДДС.

Движимите вещи могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в гр.Гоце Делчев, ул.“Панаирски ливади“ № 18, чрез назначения ПАЗАЧ – дружеството ,,Стронг Ес‘‘ ЕООД, чрез служител на длъжност началник отдел ,,физическа охрана‘‘ – Борислав Христов Маноилов, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС- гр.Гоце Делчев по местонахождение на  гореописаните движими вещи, на разположение на всеки, който се интересува от същите.

За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и движимата вещ,  за която участва кандидатът, описана в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд – гр.Гоце Делчев, по местонахождение на движимите вещи, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 12.04.2019 год. в 13.00 часа, в сградата на РС – гр.Гоце Делчев, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

МГ

гр.Петрич

07.03.2019 г.                              ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………………

/ Шукри Дервиш /

Comments are closed.