Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

20147960400198/14г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

изп. дело № 20147960400198/1.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 08.03.2019г., подписаният Шукри Дервиш, рег.№ 796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 12.03.2019 год. до 17.00 часа на 12.04.2019 год., на следните недвижими имоти, собственост на „Бела Фрут“ ЕООД:

1. Поземлен имот с идентификатор 56126.106.58 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка сто и шест точка петдесет и осем/, гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Петрич, п.к. 2850, местност „Карачали”, с площ от 1183 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид трайно насаждение, Номер по предходен план: 106058, съседи: 56126.108.51; 56126.106.59; 56126.106.18; 56126.97.51, Носители на други вещни права: няма данни, собственост на „Бела Фрут“ ЕООД, съгласно Скица на поземлен имот № 15-129345-30.04.2014г., издадена от на СГКК-Благоевград, идентичен по акт за собственост н.а. № 6, т. 3, рег. № 593, д. № 396/09.04.2009г., вписан в Служба по вписвания при РС-Петрич на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 106058 /сто и шест хиляди и петдесет и осем/,  находящ се в землището на град Петрич, община Петрич, област Благоевград, ЕКАТТЕ 56126 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест/, местността „Карачали“, с площ на целия имот от 1 183 /хиляда сто осемдесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване „Трайни; насаждения“, категория „Шеста“, при граници и съседи: поземлен имот с номер 106059 /сто и шест хиляди и петдесет и девет/ —трайни насаждения на Мария Илиева Кръстева, поземлен имот с номер 000144 /сто четиридесет и четири/ – полски път на Община Петрич, поземлен имот с номер 000143 /сто четиридесет и три/ – полски път на Община Петрич и поземлен имот о номер 106018 /сто и шест хиляди и осемнадесет/ -трайни насаждения на Никола Янев Николов, а съгласно документ за собственост -поземлен имот с номер 106002 /сто и шест хиляди и две/ – трайни насаждения на наследници на Яне Николов Лазаров.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на Поземлен имот с идентификатор 56126.106.58 е 1 519.90 лв. /хиляда петстотин и деветнадесет лева, и деветдесет ст./, определена съобразно чл. 485, без ДДС.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания при РС-Петрич: 1. Договорна ипотека с дв.вх.рег. № 2137/09.12.2009г., акт том 1, акт № 167, д. № 1438/09.12.2009г., вх.рег. № 13/09.12.2009г.; 2. Договорна ипотека с дв.вх.рег. № 2089/28.12.2010г., акт том 1, акт № 164, д. № 1261/28.12.2010г., вх.рег. № 2094/28.12.2010г.; 3. Възбрана с дв.вх.рег.№ 2426/05.12.2013г., т. 2, Акт № 71/2013г., д. 1387/05.12.2013г., вх.рег. № 2428/05.12.2013г.; 4. Възбрана с дв.вх.рег.№ 647/14.04.2014г., т. 1, Акт № 95/2014г., д. 369/14.04.2014г., вх.рег. № 648/14.04.2014г.

2. Поземлен имот с идентификатор 56126.106.59 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка сто и шест точка петдесет и девет/, гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Петрич, п.к. 2850, местност „Карачали”, с площ от 1183 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид трайно насаждение, Номер по предходен план: 106059, съседи: 56126.108.51; 56126.106.60; 56126.106.18; 56126.106.58, Носители на други вещни права: няма данни, собственост на длъжника „Бела Фрут“ ЕООД, съгласно Скица на поземлен имот № 15-129348-30.04.2014г., издадена от на СГКК-Благоевград, идентичен по акт за собственост н.а. № 6, т. 3, рег. № 593, д. № 396/09.04.2009г., вписан в Служба по вписвания при РС-Петрич на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 106059 /сто и шест хиляди и петдесет и девет/, находящ се в землището на град Петрич, община Петрич, област Благоевград, ЕКАТТЕ 56126 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест), местността „Карачали“, с площ на целия имот от 1 183 /хиляда сто осемдесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване „Трайни насаждения“, категория „Шеста“, при граници и съседи съгласно представена скица: поземлен имот с номер 106060 /сто и шест хиляди и шестдесет/ – трайни насаждения на Юлиян Благоев Андонов, поземлен имот с номер 000144 /сто четиридесет и четири) — полски път на Община Петрич, поземлен имот с номер 106058 /сто и шест хиляди и петдесет и осем/ – трайни насаждения на „Бела фрут“ ЕООД и поземлен имот с номер 106018 /сто и шест хиляди и осемнадесет/ -трайни насаждения на Никола Янев Николов и при съседи съгласно документ за собственост: поземлен имот с номер 106060 /сто и шест хиляди и шестдесет/ –  трайни насаждения на Светлана Илиева Касабова, поземлен имот с номер 000144 /сто четиридесет и четири/ – полски път на Община Петрич, поземлен имот с номер 106058 /сто и шест хиляди и петдесет и осем/ – трайни насаждения на Антоанета Илиева Ценева и поземлен имот е номер 106002 /сто и шест хиляди и две/ – трайни насаждения на наследници на Яне Николов Лазаров.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на Поземлен имот с идентификатор 56126.106.59 е 1 519.90 лв. /хиляда петстотин и деветнадесет лева, и деветдесет ст./, определена съобразно чл. 485, без ДДС.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания при РС-Петрич: 1. Договорна ипотека с дв.вх.рег. № 2137/09.12.2009г., акт том 1, акт № 167, д. № 1438/09.12.2009г., вх.рег. № 13/09.12.2009г.; 2. Договорна ипотека с дв.вх.рег. № 2089/28.12.2010г., акт том 1, акт № 164, д. № 1261/28.12.2010г., вх.рег. № 2094/28.12.2010г.; 3. Възбрана с дв.вх.рег.№ 2426/05.12.2013г., т. 2, Акт № 71/2013г., д. 1387/05.12.2013г., вх.рег. № 2428/05.12.2013г.; 4. Възбрана с дв.вх.рег.№ 648/14.04.2014г., т. 1, Акт № 96/2014г., д. 370/14.04.2014г., вх.рег. № 649/14.04.2014г.

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в землището на гр. Петрич, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: „Бела Фрут“ ЕООД, представлявано от Желязко Желязков.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имотите, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при  публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – IBAN: BG76IORT80491000287100 в банка ТБ ИНВЕСТБАНК, BIC IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имотите, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 15.04.2019год. в 09.00 часа, в сградата на РС – Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

вт

ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

/ Шукри Дервиш /

Comments are closed.