Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

20147960400165/2014 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

изп. дело № 20147960400165/2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 08.03.2019 г., подписаният Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе публична продан, от 9.00 часа на 12.03.2019 год. до 17.00 часа на 12.04.2019 год, на недвижим имот, собственост на ипотекарния длъжник: Мария Костадинова Москова, съгласно н.а. за договорна ипотека, вписан в Служба по вписвания при РС-Петрич с дв.вх.рег.№ 1858/29.10.2009 г., акт № 147, акт том І, д. № 1242/2009 г., а именно: ¼ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI /единадесети/ в квартал 8 /осми/, по плана на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград,  с площ на имота от 780 кв.м. /седемстотин и осемдесет квадратни метра/, при съседи: от юг- улица, от запад -улица; от север-Урегулиран Поземлен Имот Х /десети/ – собственост на Васил Николов Чолаков; от изток –Урегулиран Поземлен Имот ХІІ /дванадесети/ – собственост на Илия Кондаков и Урегулиран Поземлен Имот ХІІІ /тринадесети/ – собственост на Крум Петров Чотов, ведно с ¼ идеална част от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с декларирана площ от 90,00 кв.м. /Деветдесет квадратни метра/,  построена в западната част на гореописания имот.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 5 110.18 лв. / пет хиляди сто и десет лева и осемнадесет стотинки /, определена съобразно чл. 485, без ДДС.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписванията – гр. Петрич: 1. Договорна ипотека, вх.рег.№ 7/29.10.09г., т.1, Акт 147/09г., Дв. Вх. рег.№ 1858/29.10.2009 г. – в полза на ПРОКРЕДИТ БАНК АД; 2. ИСКОВА МОЛБА вх.рег.№ 296/28.02.2012 г., том 1, Акт 25/2012г., вид дело 194/28.02.2012 г., Дв. Вх. рег.№ 296/28.02.2012 г.; 3. Книга: ВЪЗБРАНИ: вх.рег.№ 1167/17.07.2012 г., том 1, Акт 29/2012г., вид дело 684/17.07.2012г., Дв. Вх. рег.№ 1167/17.07.2012 г.  – по и.д. № 398/12г. по описа на ЧСИ Ал. Цанковски /преобразувано като и.д. №165/14г./; 4. Книга: ОТБЕЛЯЗВАНИЯ: вх.рег.№ 1287/30.07.2012 г., том 1, Акт 83/2012г., вид дело 757/30.07.2012 г., Дв. Вх. рег.№ 1287/30.07.2012 г.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Мария Костова Москова.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имотите, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 15.04.2019год. в 09.15 часа, в сградата на РС – Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

вт

ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

/ Шукри Дервиш /

Comments are closed.