Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело № 20157960400044

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400044/2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  ПУБЛИЧНА  ПРОДАН  НА  НЕДВИЖИМ  ИМОТ

Днес, 01.03.2019 год., подписаният Шукри Дервиш, рег.№796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 05.03.2019 г. до 17.00 часа на 05.04.2019 г., на недвижимия имот, собственост на ипотекарните длъжници Иван Алексов Карадаков и Катерина Иванова Карадакова, ипотекиран в полза на взискателя по изпълнителното дело, съгласно нотариален акт За учредяване на Договорна ипотека № 18, том III, рег.№ 6233, дело № 382 от 2005 г. на нотариус Румяна Йосифовска – рег.№ 503, вписан с вх.№ 2853/14.12.2005г., Акт № 185, том 2, дело № 2367/2005г., в Служба по вписванията, при РС – гр.Петрич, а именно: ½ / една втора / от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 141 / сто четиридесет и първи / в квартал № 21 / двадесет и първи / по плана на с. Скрът, община Петрич, с площ на целия имот от 960.00 кв.м. / деветстотин и шестдесет квадратни метра /, при съседи на поземления имот: от север – поземлен имот с планоснимачен № 138 и поземлен имот с планоснимачен № 139; от изток – поземлен имот с планоснимачен № 142; от юг – улица и от запад – улица и поземлен имот с планоснимачен № 140, ведно с построената в югоизточната част на гореописания имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с административен адрес: с.Скрът, общ.Петрич, ул.”Цар Самуил” № 4.

За обезпечение вземането на взискателя: „УниКредит Булбанк“ АД, са вписани: 1.Договорна ипотека № 18, том III, рег.№ 6233, дело № 382 от 2005 г. на Нотариус Румяна Йосифовска – рег.№ 503, вписан с вх.№ 2853/14.12.2005г., Акт № 185, том 2, дело № 2367/2005г.,новирана- дв. вх. рег. № 2381/01.12.2015г., Акт № 78, Том 2 от 2015г. в Служба по вписванията, при РС – Петрич в полза на “ УниКредит Булбанк “ АД; 2.Възбрана, наложена от ЧСИ Неделчо Митев, с рег. № 841 на 03.07.2014г., вписана с дв.вх.рег.№ 1214/03.07.2014г., № на оригинала I – 147, № 659, парт. № 14280, 14281,в Служба по вписванията – Петрич, при Агенция по вписванията, в полза на ”УниКредит Булбанк” АД.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот 47,784.41/четиридесет и седем хиляди, седемстотин осемдесет и четири лева, и четиридесет и една стотинки/, определена съобразно чл. 485 ГПК/, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в с. Скрът, общ. Петрич, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Иван Алексов Карадаков.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 08.04.2019 год. в 09.45 часа в присъствието на явилите се наддавачи съдебния изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш

Comments are closed.