Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело № 20157960400059

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400059/2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  ПУБЛИЧНА  ПРОДАН  НА  НЕДВИЖИМ  ИМОТ

Днес, 01.03.2019 год., подписаният  Шукри Дервиш, рег.№796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 05.03.2019 год. до 17.00 часа на 05.04.2019 год. на недвижим имот, собственост на ипотекарните длъжници Иван Алексов Карадаков и Катерина Иванова Карадакова, ипотекиран в полза на взискателя по изпълнителното дело, съгласно нотариален акт За Учредяване на договорна ипотека № 28, том II, рег.№ 4743, дело № 201 от 2006 г. на Нотариус Румяна Йосифовска – рег.№ 503, вписан в Служба по вписванията, при РС – Петрич с вх.рег.№ 1976/24.08.2006 г., Акт № 79, том II, дело № 1666/06г., а именно: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И МАСИВЕН ГАРАЖ, построени в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III – 160, /трети, отреден за поземлен имот с планоснимачен номер сто и шестдесети / в квартал № 39 / тридесет и девети / по плана на с. Скрът, община Петрич от 1996г., с площ на урегулирания поземлен имот от 570.00 кв.м. / петстотин и седемдесет квадратни метра / и при съседи на имота: от север – УПИ II – 159; от изток – улица; от юг – УПИ IV – 161 и от запад – УПИ I – 163.

За обезпечение вземането на взискателя: „УниКредит Булбанк“ АД, са вписани: 1.Договорна ипотека № 28, том II, рег.№ 4743, дело № 201 от 2006 г. на Нотариус Румяна Йосифовска – рег.№ 503, вписан в Служба по вписванията, при РС – Петрич с вх.рег.№ 1976/24.08.2006г., Акт № 79, том II, дело № 1666/06г., новирана – дв. вх. рег. № 1612/19.08.2016г., Акт № 91, Том 2 от 2016г.; 2. Възбрана, наложена от ЧСИ Неделчо Митев, с рег. № 841 на 03.07.2014г., вписана в дв.вх.рег.№ 1215/03.07.2014г., № на оригинала I – 148, № 660, парт. № 14283, 14284, вписана в Служба по вписванията – Петрич, при Агенция по вписванията, в полза на „УниКредит Булбанк” АД.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 21,417.12 /двадесет и една хиляди, четиристотин и седемнадесет лева, и дванадесет стотинки /лева, определена съобразно чл. 485, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в с. Скрът, общ. Петрич, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Иван Алексов Карадаков.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имотите, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 08.04.2019 год. в 10.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи съдебния изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

мвк

ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.