Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20097960400240/09 Г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796

гр. Петрич, ул.“Полковник Дрангов“ №10,

Район на действие: Окръжен съд Благоевград

Изп. дело № 20097960400240/2009 г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ

Петрич, 15.02.2019 год.

Днес, 15.02.2019 год., подписаният Шукри Дервиш – Частен съдебен изпълнител, рег. № 796, с  район на действие ОС-Благоевград, изготвих настоящото Разпореждане за следното:

В кантората на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш е образувано изпълнително дело № 20097960400240/2009 г., по  молба с вх. № 03461/11.05.2009 год, депозирана от взискателя по делото: адв.М. Попова, АК – Благоевград, пълномощник на „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД /предишно наименование „БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА”/, със седалище и адрес на управление: гр. София, ройон „Средец”, бул. „Цар Освободител” № 14, регистрирано с р. по ф.д. № 10646/1991г. на СГС, вписано в регистъра на дружествените фирми под № 414, том 4, стр. 91, БУЛСТАТ 000694749, редовно упълномощена от законните представители на „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД – АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН, ЕГН 6610076921 – Член на съвета на директорите и Изпълнителен директор и ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 7312206394, Член на съвета на директорите и Изпълнителен директор, надлежно упълномощена с пълномощно удостоверено от Нотариус Диана Танева, с Район на действие – РС-гр. София, вписан под № 264 на НК с нотариално удостоверени подписи рег. № 5417/2008г. от 27.06.2008 год. и нотариално удостоверено съдържание от 27.06.2008 год. рег. № 5418/2008г. том ІІ/2008, № 005, с адрес за съдебна кореспонденция – АС „Попова и Хантова”, гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 32А, и съгласно изпълнителен лист от 01.04.2009 г., издаден по ч.гр.д. № 356/2009 г., по описа на РС-Петрич, срещу ДЛЪЖНИЦИТЕ: ЕТ ,,ГЕОРГИ МАРКОВ – 98”, ЕИК 101113807, със седалище и адрес на управление: с. Скрът, общ. Петрич, представляван от  ГЕОРГИ КИРИЛОВ МАРКОВ ЕГН 7404300024, ГЕОРГИ КИРИЛОВ МАРКОВ ЕГН 7404300024, с адрес: с. Скрът, общ. Петрич, ул. „Свобода” № 3, ВАНЯ ИЛИЕВА МАРКОВА, ЕГН 7709280256, с адрес: с. Скрът, общ. Петрич, ул. „Свобода” № 3-ипотекарен длъжник, за заплащане на следните суми: 159 950.00 лева - неизплатена главница по Договор за кредит от 14.03.2007г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 31.03.2009 год. до изплащане на вземането; 2 269.96 лева - лихва по редовна главница за периода от 04.03.2009 год. до 27.03.2009 год.; 10 963.23 лева - просрочена лихва за периода от 21.08.2008г. до 30.03.2009г.; 0.41 лева – просрочена такса; 3 463.67 лева – заплатена държавна такса; 2 616.00 лева – адвокатско възнаграждение.

На 28.09.2016 год. в Протоколи за опис на недвижимо имущество от същата дата по описа на ЧСИ Шукри Дервиш, е обективирано извършването на изпълнително действие „ОПИС” на недвижимо имущество, подробно описано в цитираните Протоколи, а именно:

1. НИВА с площ от 3.380 декара / три декара триста и осемдесет квадратни метра /, находяща се в местността „Доксаница“, в землището на с. Скрът, с ЕКТТЕ 66901, общ.  Петрич, седма категория, представляващ имот № 028016 / двадесет и осем хиляди и шестнадесет / при съседи: имот № 028015 – ливада на Иван Трайков Иванов; имот № 028017 – нива на Атанас Великов Иванов; имот № 000255 – полски път – Общинска собственост;

Тежести за имота: 1.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в  дв.вх.рег. № 2140/10.12.2009 г., Акт № 146, т. І, в полза на “ОББ” АД, по изпълнително дело № 20097950400282, по описа на ЧСИ Виолина Тозева; 2.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в  дв.вх.рег. № 272/28.03.2011 г., Акт № 22, т. І, в полза на “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, по изпълнително дело № 20097960400240, по описа на ЧСИ Шукри Дервиш.

2. НИВА от 2.078 декара / два декара и седемдесет и осем квадратни метра /, пета категория, находяща се в местността „РЕМЕШНИЦА“, имот № 074034 / седемстотин и четиридесет тридесет и четвърти /, по плана за земеразделяне в землището на с. Скрът, общ. Петрич, при граници / съседи / на имота: имот № 000871 – полски път – Общинска собственост; имот № 074035 – нива Стопанисвана от Общината; имот № 000183 – пасище, мера – Стопанисвана от Общината;

Тежести за имота: 1.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в  дв.вх.рег. № 2139/10.12.2009 г., Акт № 145, т. І, в полза на “ОББ” АД, по изпълнително дело № 20097950400282, по описа на ЧСИ Виолина Тозева; 2. Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в  дв.вх.рег. № 271/28.03.2011 г., Акт № 21, т. І, в полза на “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, по изпълнително дело № 20097960400240, по описа на ЧСИ Шукри Дервиш.

3. НИВА с площ от 2.501 декара / два декара петстотин и един квадратни метра /, осма категория, находяща се в местността „Главатица“ и представляваща имот № 051121 / петдесет и една хиляди сто двадесет и първи / по картата на землището на с. Скрът, ЕКАТТЕ 66901, община Петрич, при граници / съседи /: имот № 051122 – нива на наследниците на Стоил Стоев Илиев; имот  № 051123 – нива на наследниците на Илия Андонов Костов; имот № 051262 – полски път – Общинска собственост; имот № 000184 – пасище, мера стопанисвана от Общината;

Тежести за имота: 1.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в  дв.вх.рег. № 2151/10.12.2009 г., Акт № 148, т. І, в полза на “ОББ” АД, по изпълнително дело № 20097950400282, по описа на ЧСИ Виолина Тозева; 2.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в  дв.вх.рег. № 273/28.03.2011 г., Акт № 23, т. І, в полза на “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, по изпълнително дело № 20097960400240, по описа на ЧСИ Шукри Дервиш.

4. НИВА с площ от 3.808 декара /три декара осемстотин и осем квадратни метра/, осма категория, находяща се в местността „Главатица“ и представляваща имот № 051123 /петдесет и една хиляди сто двадесет и трети/ по картата на землището на с. Скрът,  ЕКАТТЕ 66901, община Петрич, при граници / съседи /: имот № 051122 – нива на наследниците на Стоил Стоев Илиев; имот № 051518 – нива стопанисвана от Общината; имот № 000184 – пасище, мера стопанисвана от Общината; имот № 051262 – полски път – Общинска собственост;  имот № 051121 – нива на наследниците на Стана Георгиева Трайкова.

Тежести за имота: 1.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в  дв.вх.рег. № 2141/10.12.2009 г., Акт № 147, т. І, в полза на “ОББ” АД, по изпълнително дело № 20097950400282, по описа на ЧСИ Виолина Тозева; 2. Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в  дв.вх.рег. № 274/28.03.2011 г., Акт № 24, т. І, в полза на “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, по изпълнително дело № 20097960400240, по описа на ЧСИ Шукри Дервиш.

Оценката на недвижимите имоти е извършена с помощта на  вещото лице -  Валентина Панева от гр. Петрич.

На 20.10.2016 год. в кантората на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш с рег. № 796, от вещото лице Валентина Панева от гр. Петрич, са депозирани Доклади за определяне пазарната стойност на процесните недвижими имоти по изпълнително дело № 20097960400240/2009 год., с вх. номера 27907/ 27909/ 27911/ 27913/ 20.10.2016 год., по описа на ЧСИ Шукри Дервиш, с рег. № 796.

Същите са приети с Протокол за приемане и предявяване на оценки на ЧСИ Шукри Дервиш от 20.10.2016 год., като неразделна част от Протоколи за опис от 28.09.2016 год.

До страните са изпратени уведомления за изготвените експертни оценки за недвижими имоти по ИД № 20097960400240/2009 год., с изходящи номера 25154/ 25162/ 25164/ 25166/ 20.10.2016 год., по описа на ЧСИ Шукри Дервиш.

С Разпореждане на ЧСИ Шукри Дервиш от 26.10.2016 г. е насрочена Публична продан, обявена за провеждане от 9.00 часа на 28.10.2016 год. до 17.00 часа на 28.11.2016 год., на процесните недвижими имоти.

С Протокол на ЧСИ Шукри Дервиш от 29.11.2016 г., така насрочената публична продан е обявена за нестанала, на основание чл. 494, ал.1 ГПК, а именно: не са се явили наддавачи или не са били направени валидни наддавателни предложения.

До взискателя е изпратено уведомление, с което да бъде уведомен, че публичната продан е обявена за нестанала на основание чл.494, ал.1 ГПК, както и че в едноседмичен срок от съобщението има право да поиска нова продан при начална цена 80 на сто от началната цена при първата продан.

В законоустановения срок, в кантората на ЧСИ Шукри Дервиш е депозирана от взискателя молба с вх. № 31972/30.11.2016 г., с която се иска да бъде насрочена нова публична продан на процесните недвижими имоти.

Забележка: Началната цена за наддаването при новата публична продан ще бъде определена съгласно чл. 494, ал. 2 от ГПК, изр. второ ( Изм. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.), а именно: „ Тя започва не по- рано от един месец от приключването на първата продан при начална цена, равна на 90 на сто от началната цена по първата продан.“

С Протокол от 23.11.2018 г., насрочената от 9.00 часа на 22.10.2018 г. до 17.00 часа на 22.11.2018 г. нова публична продан е обявена за нестанала на основание чл. 494 ГПК. До взискателя е изпратено съобщение с изх. № 28119/23.11.2018 год., че може да иска определянето на нова начална цена и насрочването на продан.

С оглед разпоредбата на чл. 494, ал.2, изр. 3, вр. чл. 485, ал. 1 и сл. ГПК, т.е., че на ЧСИ е дадено правомощие да назначи вещо лице за определяне на стойността на имота, с Резолюция на ЧСИ Шукри Дервиш от 30.11.2018 г., е назначана съдебно-техническа експертиза, изпълнима от вещото лице Валентина Панева от гр. Петрич, което да даде заключение за техническото състояние и посочи пазарната стойност на недвижимите имоти, обективирани в Протоколи за опис от 28.09.2016 г., по описа на ЧСИ Шукри Дервиш.

На 04.02.2019 год. в кантората на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш с рег. № 796, от вещото лице Валентина Панева, са депозирани Доклад – актуализация за определяне пазарната стойност на недвижимите имоти към ФЕВРУАРИ 2019 ГОД., по изп.дело №  20097960400240/09 г., с вх. номера 03171/03172/03173/03174/04.02.2019 год., по описа на ЧСИ Шукри Дервиш с рег. № 796, КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРОТОКОЛИ ЗА ОПИС НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОТ 28.09.2016 ГОД., ПО ОПИСА НА ЧСИ ШУКРИ ДЕРВИШ, С РЕГ. № 796.

Същите са приети с Протокол за приемане и предявяване на оценки на ЧСИ Шукри Дервиш от 04.02.2019 год., като неразделна част от Протоколи за опис от 28.09.2016 год.

До страните са изпратени уведомления за изготвената експертна оценка на недвижимите имоти по ИД № 20097960400240/09  год. с изх. № 02071; 02075; 02076; 02077/04.02.2019 г.

Предвид посоченото и на основание чл. 434 от ГПК, вр. чл. 494, ал.2, изр. 3, вр. чл. 485 ГПК

РАЗПОРЕДИХ:

НАСРОЧВАМ  ПУБЛИЧНА ПРОДАН, която ще се проведе от 09.00 часа на 18.02.2019 год. до 17.00 часа на 18.03.2019 год., на следните недвижими имоти, а именно:

А/ ½ идеална част от НИВА с площ от 3.380 декара / три декара триста и осемдесет квадратни метра /, находяща се в местността „Доксаница“, в землището на с. Скрът, с ЕКТТЕ 66901, общ.  Петрич, седма категория, представляващ имот № 028016 / двадесет и осем хиляди и шестнадесет / при съседи: имот № 028015 – ливада на Иван Трайков Иванов; имот № 028017 – нива на Атанас Великов Иванов; имот № 000255 – полски път – Общинска собственост;

Тежести за имота: 1.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 2140/10.12.2009 г., Акт № 146, т. І, в полза на “ОББ” АД, по изпълнително дело № 20097950400282, по описа на ЧСИ Виолина Тозева; 2.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в  дв.вх.рег. № 272/28.03.2011 г., Акт № 22, т. І, в полза на “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, по изпълнително дело № 20097960400240, по описа на ЧСИ Шукри Дервиш.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 7 632.00 лева /седем хиляди шестстотин тридесет и два лева и нула стотинки/, определена съобразно чл. 485 от ГПК, без ДДС.

Б/ ½ идеална част от НИВА от 2.078 декара / два декара и седемдесет и осем квадратни метра /, пета категория, находяща се в местността „РЕМЕШНИЦА“, имот № 074034 / седемстотин и четиридесет тридесет и четвърти /, по плана за земеразделяне в землището на с. Скрът, общ. Петрич, при граници / съседи / на имота: имот № 000871 – полски път – Общинска собственост; имот № 074035 – нива Стопанисвана от Общината; имот № 000183 – пасище, мера – Стопанисвана от Общината;

Тежести за имота: 1.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в  дв.вх.рег. № 2139/10.12.2009 г., Акт № 145, т. І, в полза на “ОББ” АД, по изпълнително дело № 20097950400282, по описа на ЧСИ Виолина Тозева; 2. Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в  дв.вх.рег. № 271/28.03.2011 г., Акт № 21, т. І, в полза на “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, по изпълнително дело № 20097960400240, по описа на ЧСИ Шукри Дервиш.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 3 035.20 лева /три хиляди и тридесет и пет лева и двадесет стотинки/, определена съобразно чл. 485 от ГПК, без ДДС.

В/ ½ идеална част от НИВА с площ от 2.501 декара / два декара петстотин и един квадратни метра /, осма категория, находяща се в местността „Главатица“ и представляваща имот № 051121 / петдесет и една хиляди сто двадесет и първи / по картата на землището на с. Скрът, ЕКАТТЕ 66901, община Петрич, при граници / съседи /: имот № 051122 – нива на наследниците на Стоил Стоев Илиев; имот  № 051123 – нива на наследниците на Илия Андонов Костов; имот № 051262 – полски път – Общинска собственост; имот № 000184 – пасище, мера стопанисвана от Общината;

Тежести за имота: 1.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в  дв.вх.рег. № 2151/10.12.2009 г., Акт № 148, т. І, в полза на “ОББ” АД, по изпълнително дело № 20097950400282, по описа на ЧСИ Виолина Тозева; 2.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в  дв.вх.рег. № 273/28.03.2011 г., Акт № 23, т. І, в полза на “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, по изпълнително дело № 20097960400240, по описа на ЧСИ Шукри Дервиш.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 3 064.80 лева /три хиляди шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки/, определена съобразно чл. 485 от ГПК, без ДДС.

Г/ ½ идеална част от НИВА с площ от 3.808 декара /три декара осемстотин и осем квадратни метра/, осма категория, находяща се в местността „Главатица“ и представляваща имот № 051123 /петдесет и една хиляди сто двадесет и трети/ по картата на землището на с. Скрът,  ЕКАТТЕ 66901, община Петрич, при граници / съседи /: имот № 051122 – нива на наследниците на Стоил Стоев Илиев; имот № 051518 – нива стопанисвана от Общината; имот № 000184 – пасище, мера стопанисвана от Общината; имот № 051262 – полски път – Общинска собственост;  имот № 051121 – нива на наследниците на Стана Георгиева Трайкова.

Тежести за имота: 1.Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в  дв.вх.рег. № 2141/10.12.2009 г., Акт № 147, т. І, в полза на “ОББ” АД, по изпълнително дело № 20097950400282, по описа на ЧСИ Виолина Тозева; 2. Вписана възбрана в Служба по вписванията при РС-Петрич в  дв.вх.рег. № 274/28.03.2011 г., Акт № 24, т. І, в полза на “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, по изпълнително дело № 20097960400240, по описа на ЧСИ Шукри Дервиш.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 5 561.60 лева /пет хиляди петстотин шестдесет и един лев и шестдесет стотинки/, определена съобразно чл. 485 от ГПК, без ДДС.

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в гр. Петрич всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публична продан, чрез назначения пазач: Георги Кирилов Марков.

На 19.03.2019 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

Да се изготви Обявление за публична продан, Протокол за разгласяване и Акт за разлепване на обявлението и уведомления до страните и НАП-ТД-Благоевград, за обявяване на проданта.

кд

Частен съдебен изпълнител:…………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.