Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело № 20177960400190

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20177960400190/2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 12.02.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе нова публична продан, от 9.00 часа на 13.02.2019 г. до 17.00 часа на 13.03.2019 г., на недвижим имот, собственост на ХАДЖИЕВИ-СТОЙЧЕВСКИ“ ООД – ипотекарен длъжник, а именно:

ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – БРИГАДИРСКИ ДОМ, със застроена площ на сградата от 540 квадратни метра и разгъната застроена площ от 1620 квадратни метра, построена и находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кад: № 007001 /седем хиляди и едно/ по картата на землището на село Беласица, община Петрич, с ЕКАТТЕ 03294, община Петрич, с начин на трайно ползване на имота – СТОПАНСКИ ДВОР и с площ на имота 5.824 дка, при съседи на поземления имот по документ за собственост: от изток- ниви, собственост на стопани от с.Беласица, от запад – ресторант на ПК „Коларово“, от юг- шосе от Петрич за Македония и от север- ниви на частни стопани, и при съседи на имота но скица № Ф01084/10.06.2008 г. издадена от Общинска служба „Земеделие и гори“- град Петрич: поземлен имот с кад.№ 000170 – път III кл. на Държавата, поземлен имот с кад.№ 000663 – пасище, мера на „ХАДЖИЕВИ-СТОИЧЕВСКИ“ ООД, поземлен имот с кад.№ 000666 – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, поземлен имот с кад. № 000662- пасище, мера на „ХАДЖИЕВИ-СТОИЧЕВСКИ „ООД, поземлен имот с кад: № 000063 – пасище, мера на „ХАДЖИЕВИ-СТОИЧЕВСКИ“ ООД и поземлен имот с кад. № 000166 – път III кл. на Държавата.

Тежести за имота: 1. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания при РС-Петрич с дв.вх.рег. № 1976 / 22.08.2008 г., акт том 2, акт № 78 / 2008 г., новирана на 22.05.2018 г. под дв.вх.рег. № 1050 / 22.05.2018 г., том 1, акт № 176 / 2018 г.; 2. Възбрана, Вписана в Служба по вписванията гр.Петрич, под дв.вх.№ 160 / 30.01.2015 год., акт № 105, том I – 19, парт.№ 24447

която ще се проведе от 9.00 часа на 13.02.2019 год. до 17.00 часа на 13.03.2019 год.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в землището на с.Беласица ЕКАТТЕ 03294, общ.Петрич, обл.Благоевград, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначеният за пазач Здравко Златанов Хаджиев.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 277 429.01 /двеста седемдесет и седем хиляди четиристотин двадесет и девет лева и една ст./ лева, определена съобразно чл.494 ал.2, във вр.с чл. 485 ГПК/, без ДДС.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш IBAN: BG76IORT80491000287100 при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 14.03.2019 в 09.00 часа, в сградата на РС – Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

лл                                                                                                               Частен съдебен изпълнител:……………………………………….

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.