Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО 20147960400171

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20147960400171/2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 08.02.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе публична продан, от 9.00 часа на 11.02.2019 год. до 17.00 часа на 11.03.2019 год., на следния недвижим имот, собственост на длъжник:  Валентин Лазаров Парапунов, а именно:

1/14 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 3681 в кв. 219 по плана на гр. Петрич, с площ на целия имот от 7 350 кв.м., при съседи на имота: север – поземлен имот № 1891, запад – поземлен имот № 3687, юг – поземлен имот №4779 и изток – път, който недвижим имот съгласно справка по кадастралната карта представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56126.601.3681, гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград по кадастралната акрта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на поземления имот: гр. Петрич, п.к.2850, ул. НЕИЗВЕСТНА; площ 7 092 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/; съседи: 56126.601.3687, 56126.601.4779, 56126.601.3977, 56126.601.4907, 56126.601.3642, 56126.601.3683.

Тежести за имот, вписани в Служба по вписвания гр. Петрич:

  1. Възбрана, наложена от ЧСИ Ренета Мичлева с рег. № 790, вписана на 08.11.2013 год. под дв.вх.рег. № 2213/08.11.2013 год., том 2, акт № 51, в полза на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД
  2. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш с рег. № 796, вписана на 10.12.2013 год. под дв.вх.рег. № 2458/10.12.2013 год., том 2, акт № 81, в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД
  3. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш с рег. № 796, вписана на 18.03.2016 год. под дв.вх.рег. № 473/18.03.2016 год., том 1, акт № 46, в полза на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД
  4. Възбрана, вписана на 08.06.2018 год. под дв.вх.рег. № 1189/08.06.2018 год., том 1, акт № 66, в полза на ТД на НАП – СОФИЯ-ГРАД

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, кварт. 219, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Илия Бакалов /тел. 0879353585/.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 7 707.97 лв. /седем  хиляди, седемстотин и седем лева и деветдесет и седем стотинки/, определена съобразно чл. 485 и следващи от ГПК, без включено ДДС.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение /чл.489, ал. 2 от ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни /чл. 489, ал. 6 ГПК/. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд -Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 12.03.2019 год. в 09.00 часа, в сградата на РС Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК.

Частен съдебен изпълнител:……………………………………….

/Шукри Дервиш/

лм

Comments are closed.