Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО 20157960400191

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400191/2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 08.02.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе НОВА  публична продан, от 9.00 часа на 12.02.2019 год. до 17.00 часа на 12.03.2019 год., на следния недвижим имот, собственост на дружеството-длъжник „Андонело“ ЕООД, а именно:

890 /осемстотин и деветдесет/ квадратни метра идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV-99 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер деветдесет и девет/ в кв. 13А /тринадесет, буква „А”/ по регулационния план на село Левуново. община Сандански, целият с площ от 976.00 кв.м. /деветстотин седемдесет и шест квадратни метра/, ВЕДНО с построената в него МАСИВНА ТЪРГОВСКА СГРАДА на два етажа, със застроена площ от 266 /двеста шестдесет и шест/ кв.м, БЕЗ находящия се в югозападната част на партерния етаж «СМЕСЕН МАГАЗИН» със застроена площ 85.50 кв.м /осемдесет и пет цяло и петдесет стотни кв.м/ при граници и съседи на имота: от две страни улица и УПИ IX /девет/-училище.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания – гр. Сандански:

  1. Книга: ЗАКОННИ ИПОТЕКИ, дв.вх.рег.№ 1541/22.06.2006 г., т. 1, акт № 29,  в полза на СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД
  2. Книга: ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ, дв.вх.рег.№ 583/30.03.2009г., т. 1, акт № 28, в полза на СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД;
  3. Книга: ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ, дв.вх.рег.№ 675/18.04. 2011г., т. 1, акт № 36, в полза на СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД;
  4. Книга: ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№ 537/12.03.2015 г., т. 1, акт № 41, в полза на СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД /по настоящото изпълнително дело/;

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в с. Левуново, общ. Сандански, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначеният за пазач Паскалис Гациус, чрез преводача Албена Чаушева.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 83 160.00 лв. /осемдесет и три хиляди, сто и шестдесет лева и нула стотинки/ без начислено ДДС, определена съобразно чл. 494, ал. 2,  във вр. чл. 485 и следващи от ГПК.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Сандански по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение /чл.489, ал. 2 от ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни /чл. 489, ал. 6 ГПК/. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Сандански, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 13.03.2019 год. в 10.00 часа, в сградата на РС- Сандански, в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

Частен съдебен изпълнител:………………………

/Шукри Дервиш/

лм

Comments are closed.