Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗП. ДЕЛО № 20147960400334/2014г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20147960400334/2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  ПУБЛИЧНА ПРОДАН  НА НЕДВИЖИМ  ИМОТ

Днес, 05.02.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 08.02.2019 г. до 17.00 часа на 08.03.2019 г. на следния недвижим имот, собственост на дружеството-длъжник „КИЛДЕЪР СКИ КЪНСТРАКШЪН” ООД, ЕИК 131537405, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.140 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ.Банско, обл.Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Банско, м. „Асаница”, вx.”D”, ет.З, ап. 3-11, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 54.10 кв. м. /петдесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра/, прилежащи части: 14.62 кв.м. идеални части общи части от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.155.115.1.141, 02676.155.115.1.139, под обекта: 02676.155.115.1.126, над обекта: 02676.155.115.1.152,  02676.155.115.1.153, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.155.115, площ на поземления имот: 7575 кв. м., НТП За друг вид застрояване, стар номер 155115, при съседи на имота: 02676.155.111, 02676.155.87, 02676.155.86, 02676.155.75, 02676.155.37, 02676.155.126.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания при РС-Разлог:

1. Учредена Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр. Разлог под дв.вх.№ 1564, от 19.02.2008 год., том 1, акт № 44 / 2008 г. в полза на кредитора „Уникредит Булбанк“ АД;

2. Вписана възбрана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 4088 от 17.11.2010 год., том 4, акт № 136 / 2010г., в полза на кредитора “Кактус Естейт С.Л.“

3. Вписана възбрана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 5361 от 18.12.2014 год., том 6, акт № 165/ 2014г., в полза на кредиторите Майкъл Джон Ханли и Барбара Катрин Ханли;

4. Вписана възбрана в Служба по вписванията гр.Разлог под дв.вх.№ 3986 от 03.10.2017 год., том 3, акт № 167/ 2017г. в полза на взискателя по настоящото изпълнително производство.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 13 416.00 лева / тринадесет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и нула ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Банско, м. „Асаница”, вx.”D”, ет.З, ап. 3-1, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: “Пропъртиуайз” ЕООД, ЕИК: 203228395, с управител Борис Христов Соколов, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район. “Лозенец”, кв. „Хладилника“, бул. „Черни Връх“ № 84, ет. 4, чрез пълномощника си адв. Сабие Мусова Реджебова.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС – Разлог по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се.

За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка „Инвестбанк” АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на РС – Разлог, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 11.03.2019 г. в 11.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

aнк

05.02.2019 г.                                                          ЧАСТЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.