Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело № 20147960400804

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20147960400804/2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 04.02.2019г., подписаният Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе публична продан, от 9.00 часа на 05.02.2019 год. до 17.00 часа на 05.03.2019 год, на недвижим имот, собственост на длъжниците – Георги Янев Петров и София Аврамова Петрова, а именно: ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 56126.602.1144, представляващ урегулиран поземлен имот IX – 1144/девети, отреден за поземлен имот с планоснимачен номер хиляда сто четиридесет и четири/ в квартал 166 – А/сто шестдесет и шести, буква „А”/ по действащия план на град Петрич, с площ на урегулирания поземлен имот от 557.00/петстотин петдесет и седем/квадратни метра и при съседи на имота: от запад – урегулиран поземлен имот X – 2854 от северозапад - урегулиран поземлен имот XVI – 1143  и урегулиран поземлен имот XVII – 1142, от изток – урегулиран поземлен имот VIII – 1138 и от юг улица „Одрин”, ведно с ВТОРИ жилищен етаж с идентификатор 56126.602.1144.1.2 от триетажната масивна жилищна сграда/гаражи + два жилищни етажа/, построена в гореописания урегулиран поземлен имот, ведно с 1/2/една втора/ идеална част от тавана и от избеното помещение на сградата, както и ведно с 1/2/една втора/ идеална част от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху мястото.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 57,616.00 /петдесет и седем хиляди, шестстотин и шестнадесет лева, и нула стотинки/, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

За обезпечение вземането на взискателя: „УниКредит Булбанк“ АД, са вписани: Договорна ипотека върху недвижим имот № 105, том I, рег.№ 2558, дело № 96 от 2008год., вписан в Служба по вписванията при РС – Петрич, при Агенция по вписванията в вх.рег.№ 937 / 24.04.2008год., акт № 133, том I, дело № 720/2008год. в полза на: „УниКредит Булбанк” АД; Подновяване/новиране надоговорна ипотека № от входящ рег. – 600; Дата от входящ рег. – 22/03/2018г.; № от дв.вх.рег. – 600; Дата от дв.вх.рег. – 22.03.2018г.; Акт Том – 1; Акт номер – 113; 2.Възбрана наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег.№ 796 на 04.12.2014год., вписана в вх.рег.№ 2330/04.12.2014год., дв.вх.рег № 2327/04.12.2014год., том 2 – 86; № 1237, парт.№ 23883, 23884, вписана в в Служба по вписванията–Петрич, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД.

Имотът може да бъдe преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр.Петрич, ул.”Одрин” № 36, ет.2, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Георги Янев Петров.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 06.03.2019 год. в 10.45 часа, в сградата на РС – Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

.

мвк

ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

/ Шукри Дервиш

Comments are closed.