Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело №20187960400544

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20187960400544/2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 04.02.2019г., подписаният Шукри Дервиш, рег. № 796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе нова публична продан, обявена за провеждане от 9.00 часа на 05.02.2019 год. до 17.00 часа на 05.03.2019 год. на недвижими имоти, собственост на длъжниците по делото: Стойчо Георгиев Стойков и  Величка Кирилова Стойкова, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56126.602.1108.4.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Петрич, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г./14.12.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Генерал Гурко № 2, ет.3, самостоятелният обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.602.1108, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части: 1/3 ид.ч.от общите части на сгр.и 1/3 ид.ч.от зим. и тав.пом., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56126.602.1108.4.2, над обекта: няма, съгласно справка от кадастралната карта на самостоятелен обект в сграда, издадена от СГКК – гр. Благоевград, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56126.602.1108.4.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г./14.12.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.Петрич, п.к. 2850, ул.“Генерал Гурко“ № 2, ет.0, самостоятелният обект се намира с сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.602.1108, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части:…, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.602.1108.4.5, 56126.602.1108.4.7, под обекта: няма, над обекта: 56126.602.1108.4.1, съгласно справка от кадастралната карта на самостоятелен обект, издадена от СГКК – гр. Благоевград, ВЕДНО с 1/3 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56126.602.1108, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Петрич, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г./14.12.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Петрич, п.к. 2850, ул.“Генерал Гурко“ № 2, площ: 1337 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), съседи: 56126.602.1554, 56126.602.1109, 56126.602.1537, 56126.602.8221, 56126.602.5358, съгласно справка по кадастралната карта на поземлен имот, издадена от СГКК – гр. Благоевград, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 56126.602.1108.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Петрич, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г./14.12.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Генерал Гурко № 2, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.602.1108, застроена площ: 28 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Селскостопанска сграда, съгласно справка по кадастралната карта на сграда, издадена от СГКК – гр. Благоевград,  които имоти, съгласно нот. акт за учредяване на Договорна ипотека, вписан в Сл. В, при РС – Петрич с дв.вх. рег. № 920/23.04.2008 г., акт № 128, том 1, дело № 707/08 г., /Подновяване/новиране на договорна ипотека, книга Отбелязвания, под дв.вх.рег. № 743/11.04.2018 г., акт № 133, том 1, представляват: ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от четириетажната масивна жилищна сграда с гаражи, със застроена площ на сградата от 138 /сто тридесет и осем/ кв.м., построена в северната част на имота, ведно с 1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от зимничните и тавански помещения от сградата, като в едната трета от зимничните помещения влиза гараж № 3 /три/, както и 1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от общите части на сградата, ведно с 1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от имота, върху който е построена сградата – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1107 /хиляда сто и седем/, с площ на имота от 725 кв.м. /седемстотин двадесет и пет/, при съседи на ПИ: улица, ПИ № 5358, ПИ № 1108 и терен за озеленяване, ведно с РАБОТИЛНИЦА ЗА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, със застроена площ от 28.92 /двадесет и осем цяло и деветдесет и две стотни/ кв.м., състояща се от складово помещение с площ от 2.86 кв.м. /две цяло осемдесет и шест стотни кв.м./ и работно помещение с площ от 23.80 кв.м. /двадесет и три цяло и  осемдесет стотни кв.метра/, която сграда, видно от проектите, е разрешена като обект с времен характер, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1108 /хиляда сто и осем/ с площ на имота от 725 кв.м. /седемстотин двадесет и пет/, при съседи на ПИ: улица, ПИ № 1107, ПИ № 1109 и терен за озеленяване, за които поземлени имоти е отреден Урегулиран поземлен имот XIII /тринадесети/ в кв. 245 /двеста четиридесет и пет/ по плана на гр.Петрич, с площ на урегулирания имот от 1 450 кв.м. /хиляда  четиристотин и петдесет кв.метра/, при съседи по актуална скица: улица, УПИ XIV – 5358, УПИ XI – 5358, УПИ XII – 1109 и терен за озеленяване.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публичната продан на недвижимите имоти е 101 253. 36лв. /сто и една хиляди, двеста петдесет и три лева, и тридесет и шест стотинки/, определена съобразно чл. 494, ал.2 ГПК, без ДДС.

Тежести за имота:

1. Нотариален акт за учредяване на Договорна ипотека, вписан в Сл. В, при РС – Петрич с дв.вх. рег. № 1425/23.06.2006 г., акт № 199, том 1; Договорна ипотека № 84, т.II, рег.№ 4148, д.№ 261/2008 г. на Нотариус Костадинка Топалова, вписан под № 510 в регистъра на НК, вписан в Сл. В, при РС – Петрич с дв.вх. рег. № 920/23.04.2008 г., акт № 128, том 1, дело № 707/08 г., /Подновяване/новиране на договорна ипотека, книга Отбелязвания, под дв.вх.рег. № 156/29.01.2018 г., акт № 43, том 1; /Подновяване/новиране на договорна ипотека, книга Отбелязвания, под дв.вх.рег. № 743/11.04.2018 г., акт № 133, том 1, вписани в Служба по вписванията–Петрич, при Агенция по вписванията, в полза на: „УниКредит Булбанк” АД;

2. Възбрана, наложена на 09.05.2018 год. от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег.№ 796, вписана в дв.вх.рег.№ 955/09.05.2018 год., т. 1, акт № 50, при Агенция по вписванията, при РС-Петрич, в полза на: „УниКредит Булбанк“ АД;

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Генерал Гурко“ № 2, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Стойчо Стойков, телефон 0894613480.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имотите, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 06.03.2019 год. в 09.00 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебния изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

мвк

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.