Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изп.дело № 20187960400019/2018 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” №10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

Изп.дело № 20187960400019/2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 01.02.2019 год., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш, рег. № 796, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 09.00 часа на 06.02.2019 год. до 17.00 часа на 06.03.2019 год., на недвижим имот, собственост на длъжника по изпълнителното дело – Иван Костадинов Гущанов, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2086.1.2, гр.Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев, обл.Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. ,,ЕКЗАРХ ЙОСИФ‘‘ № 4, ет.2, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2086, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 68.24 кв.м., прилежащи части: …, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 17395.501.2086.1.1, над обекта: няма, съгласно справка по КККР на гр.Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев, обл.Благоевград за Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2086.1.2, който обект съгласно Нотариален акт за учредяване на Договорна ипотека № 76, том IV, рег. № 6940, дело № 663 от 2008 г. на Ваня Бумбарова – Нотариус с рег. № 507 в регистъра на НК, вписан в Служба по вписванията при Районен Съд – гр.Гоце Делчев в дв.вх.рег. № 1314 от 07.05.2008 г., акт № 135, том I, представлява: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажната двуфамилна жилищна сграда, със застроена площ от 81 /осемдесет и един/ квадратни метра изградена в урегулиран поземлен имот – парцел VI /шести/, имот планоснимачен № 2086 /две хиляди и осемдесет и шест/ от квартал 51 /петдесет и първи/ по плана на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, на улица „Екзарх Йосиф“ № 4, утвърден със Заповед № 32/1992 година на кмета на Общината, при съседи за имота по документ за собственост: улица, Костадин Иванов Гущанов, Васил Халилов и Иван Кривокапов, ведно с ½ / една втора / идеална част от общите части на жилищната сграда и правото на строеж върху мястото.

Тежести за имота: 1. Законна ипотека, вписана в Служба по вписванията при Районен Съд – Гоце Делчев в дв.вх.рег.№ 3525/30.12.2005 г., том 1, акт № 36; 2. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията при Районен Съд – Гоце Делчев в дв.вх.рег.№ 1314/07.05.2008 г., том 1, акт № 135 и с отбелязване: подновяване/новиране на Договорна ипотека, вписано в Служба по вписванията при Районен Съд – Гоце Делчев в дв.вх.рег.№ 1889/24.04.2018 г., том 1, акт № 136; 3. Възбрана, наложена по молба на ДСИ при Районен Съд – Гоце Делчев по изпълнително дело № 98/2010 г., вписана на 16.12.2010 г. под дв.вх.рег.№ 2564/16.12.2010 г., том 1, акт № 127 в Служба по вписванията при Районен Съд – Гоце Делчев; 4. Възбрана, наложена по молба на ЧСИ Шукри Дервиш по изпълнително дело № 20187960400019/2018 г., вписана на 29.01.2018 г. под дв.вх.рег.№ 374/29.01.2018 г., том 1, акт № 4 в Служба по вписванията при Районен Съд – Гоце Делчев.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимя имот е  30 051.52 лева /тридесет хиляди и петдесет и един лева и петдесет и две стотинки/, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр.Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. ,,ЕКЗАРХ ЙОСИФ‘‘ № 4, ет.2 всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач Иван Костадинов Гущанов.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Гоце Делчев по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100 в „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Гоце Делчев, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 07.03.2019 год. в 11.00 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

01.02.2019 г.                           ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

МГ                                                                                                                 /Шукри Дервиш/

Comments are closed.