Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

20107960400251/2010г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№ 8

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20107960400251/2010г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 31.01.201., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш, рег.№ 796, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” №8, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 09.00 часа на 05.02.2019 год. до 17.00 часа на 05.03.2019 год., на недвижими имоти, собственост на длъжника: „РАДОВСКИ” ООД, представлявано от управителя Димитър Радовски, а именно:

ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, разположен в сутерена на кота- 3.00 /знак минус цифра три/ метра, със застроена площ от 280 /двеста и осемдесет/ квадратни метра при граници: помощни помещения към супермаркет и от три страни двор, заедно с припадащите се към обекта идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 110 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 31 072.37 лв. /тридесет и една хиляди седемдесет и два лева и тридесет и седем ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

ЧАСТ ОТ СУТЕРЕНА, находяща се на кота – 3.00 /знак минус, цифра три/ метра, включваща следните обекти: 3 /три/ помещения за хладилни камери, склад за захарни изделия, склад за олио и консерви, склад за битова химия, склад за пакетаж, склад за амбалаж и помещение за топла кухня, с обща застроена площ от 273.50 кв.м., заедно с заедно с припадащите се към обекта идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 107 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 47 418.24 лв. /четиридесет и седем хиляди, четиристотин и осемнадесет лева и двадесет и четири ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, разположен на целия втори етаж на кота + 3.40/знак плюс, цифра три цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 850 /осемстотин и петдесет/ кв.м., състоящ се от търговска зала, склад, три офиса, единия от които със складово помещение, стая за почивка на персонала със санитарен възел, при граници на обекта: от четири страни- двор и вътрешни стълбища към третия етаж, заедно с припадащите се към обекта идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 333 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 256 122.98 лв. /двеста петдесет и шест хиляди, сто двадесет и два лева и деветдесет и осем ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, разположен на трети етаж на кота + 6.60 /знак „плюс”, цифра шест цяло и шестдесет стотни/ метра, със застроена площ от 59.6 /петдесет и девет цяло и шест десети/ кв.м., състоящ се от: антре с дрешник, баня-тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 4, вътрешно стълбище и асансьорна шахта, коридор и от две страни- двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 23 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 7 595.53 лв. /седем хиляди петстотин деветдесет и пет лева и петдесет и три ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 3 /трети/, разположен на трети етаж на кота + 6.60 /знак „плюс”, цифра шест цяло и шестдесет стотни /метра, със застроена площ от 57.4/ петдесет и седем цяло и четири десети/кв.м., състоящ се от антре, баня-тоалетна, склад , дрешник, дневна с кухненски бокс, спалня трапезария, тераса, при граници на апартамента: апартамент № 1, апартамент № 5, коридор и двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 22 кв.м..

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 7 309.96 лв. /седем хиляди триста и девет лева и деветдесет и шест ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, разположен на трети етаж на кота + 6.60 /знак „плюс” цифра шест цяло и шестдесет стотни/ метра, със застроена площ от 105, 6 /сто и пет цяло и шест десети/ кв.м., състоящ се от: антре, дрешник, склад, баня-тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня с дрешник и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 4, апартамент № 8, коридор и двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата   и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 41 кв.м..

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 13 466.40 лв. /тринадесет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и четиридесет ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/, разположен на трети етаж на кота + 6.60 /знак „плюс” цифра шест цяло и шестдесет стотни/ метра, със застроена площ от 79.7 /седемдесет и девет цяло и седем десети/ кв.м., състоящ се от: антре, дрешник, склад, баня-тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня с дрешник и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 11, коридор, асансьорна шахта и двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 31 кв.м..

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 10 165.49 лв. /десет хиляди сто шестдесет и пет лева и четиридесет и девет ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, разположен на трети етаж на кота + 6.60 /знак „плюс” цифра шест цяло и шестдесет стотни/ метра, със застроена площ от 86.8 /осемдесет и шест цяло и осем десети/ кв. метра, състоящ се от: антре, дрешник, склад, баня- тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня с дрешник и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 6, апартамент № 9, коридор и двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 34 кв.м..

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 11 079.27 лв. /единадесет хиляди седемдесет и девет лева и двадесет и седем ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

AПАРТАМЕНТ № 9 /девет/ разположен на трети етаж на кота +6.60 /знак „плюс” цифра шест цяло и шестдесет стотни/ метра, със застроена площ от 100.6 /сто цяло и шест десети/ кв.м., състоящ се от: антре, склад, дрешник, баня-тоалетна”, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 8, апартамент № 10, коридор и от две страни двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 39 кв.м..

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 12 826.77 лв. /дванадесет хиляди осемстотин двадесет и шест лева и седемдесет и седем ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/, разположен на четвърти етаж на кота +9.60  /знак „плюс”, цифра девет цяло и шестдесет стотни/ метра, със застроена площ от 85.4 /осемдесет и пет цяло и четири десети/ кв.м., състоящ се от: антре, дрешник, баня-тоалетна, спалня с дрешник, дневна с кухненски бокс и трапезария, склад и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 14, вътрешно стълбище и коридор, и от две страни двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 33 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 10 885.03 лв. /десет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и три ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, разположен на четвърти етаж на кота + 9.60 /знак „плюс”, цифра девет цяло и шестдесет стотни/ метра, със застроена площ от 67.7 /шестдесет и седем цяло и седем десети/ кв.м., състоящ се от: антре, дрешник, склад, баня-тоалетна, спалня с дрешник, дневна с кухненски бокс и трапезария, и тераса, при граници на апартамента: апартамен № 14, асансьорна шахта, коридор и двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 27 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 8 657.90 лв. /осем хиляди шестстотин петдесет и седем лева и деветдесет ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 17 /седемнадесет/, разположен на четвърти етаж на кота + 9.60 /знак „плюс”, цифра девет цяло и шестдесет стотни/ метра, със застроена площ от 105.6 /сто и пет цяло и шест десети/ кв.м., състоящ се от антре, дрешник, склад, баня-тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня с дрешник и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 15, апартамент № 19, коридор и двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 41 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 13 466.40 лв. /тринадесет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и четиридесет ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 18 /осемнадесет/, разположен на четвърти етаж на кота + 9.60 /знак „плюс” цифра девет цяло и шестдесет стотни/ метра, със застроена площ от 79.7 /седемдесет и девет цяло и седем десети/ кв.м., състоящ се от: антре, склад, дрешник, баня-тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня с дрешник и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 22, коридор, асансьорна шахта и двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 31 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 10 165.49 лв. /десет хиляди сто шестдесет и пет лева и четиридесет и девет ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 19 /деветнадесет/, разположен на четвърти етаж на кота + 9.60 /знак „плюс” , цифра девет цяло и шестдесет стотни/ метра, със застроена площ от 86.8 /осемдесет и шест цяло и осем десети/ кв.м., състоящ се от антре, склад, дрешник, баня-тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня с дрешник и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 17, апартамент № 20, коридор и двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 34 кв.м..

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 11 079.27 лв. /единадесет хиляди седемдесет и девет лева и двадесет и седем ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 22 /двадесет и две/, разположен на четвърти етаж на кота + 9.60 /знак „плюс”, цифра девет цяло и шестдесет стотни/ метра, със застроена площ от 77.7 /седемдесет и седем цяло и седем десети/ кв.м., състоящ се от антре, склад, баня-тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 18, апартамент № 21, коридор и от две страни двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от праото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 30 кв.м..

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 9 902.74 лв. /девет хиляди деветстотин и два лева и седемдесет и четири ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 23 /двадесет и три/, разположен на пети етаж на кота + 12.40/знак „плюс”, цифра дванадесет цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 85.4 /осемдесет и пет цяло и четири десети/ кв.м., състоящ се от: антре, дрешник, баня-тоалетна, спалня с дрешник, дневна с кухненски бокс и трапезария, склад и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 25, вътрешно стълбище и коридор, и от две страни двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 33 кв.м..

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 10 885.03 лв. /десет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и три ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 24 /двадесет и четири/, разположен на пети етаж на кота + 12.40 /знак „плюс”, цифра дванадесет цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 59.6 /петдесет и девет цяло и шест десети/ кв.м., състоящ се от: антре, дрешник, спалня с дрешник, баня-тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 26, вътрешно стълбище, асансьорна шахта, коридор , и от две страни двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 23 кв.м..

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 7 595.53 лв. /седем хиляди петстотин деветдесет и пет лева и петдесет и три ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 25 /двадесет и пет/, разположен на пети етаж на кота + 12.40    /знак „плюс”, цифра дванадесет цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 57.4 /петдесет и седем цяло и четири десети/ кв.м., състоящ се от антре, баня-тоалетна, склад, дрешник, дневна с кухненски бокс, трапезария , спалня и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 23, апартамент № 27, коридор и двор,  заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 22 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 7 309.96 лв. /седем хиляди триста и девет лева и деветдесет и шест ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 26 /двадесет и шести/, разположен на пети етаж на кота + 12.40 /знак „плюс”, цифра дванадесет цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 67.1 /шестдесет и седем цяло и една десети/ кв.м., състоящ се от: антре, баня-тоалетна, склад, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня с дрешник, и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 24, апартамент № 28, коридор и двор, заедно с припадащите се за апартамента   идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 26 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 8 554.98 лв. /осем хиляди петстотин петдесет и четири лева и деветдесет и осем ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 27 /двадесет и седем/, разположен на пети етаж на кота + 12.40 /знак „плюс”, цифра дванадесет цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 67.7 /шестдесет и седем цяло и седем десети/ кв.м., състоящ се от антре, дрешник, склад, баня- тоалетна, спалня с дрешник, дневна с кухненски бокс и трапезария, и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 25, асансьорна шахта, коридор и двор, заедно с припадащите се за апартамента   идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 27 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 8 657.90 лв. /осем хиляди шестстотин петдесет и седем лева и деветдесет ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 28 /двадесет и осем/, разположен на пети етаж на кота + 12.40 /знак „плюс”, цифра дванадесет цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 105.6 /сто и пет цяло и шест десети/ кв.м., състоящ се: от антре, дрешник, склад, баня- тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня с дрешник и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 26, апартамент № 30, коридор и двор, заедно с припадащите се за апартамента   идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 41 кв.м..

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 13 466.40 лв. /тринадесет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и четиридесет ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 29 /двадесет и девет/, разположен на пети етаж на кота + 12.40 /знак „плюс”, цифра дванадесет цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 79.7 /седемдесет и девет цяло и седем десети/ кв.м., състоящ се от: антре, склад, дрешник, баня-тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня с дрешник и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 33, коридор, асансьорна шахта и двор, заедно с припадащите се за апартамента   идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 31 кв.м..

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 10 165.49 лв. /десет хиляди сто шестдесет и пет лева и четиридесет и девет ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 30 /тридесет/, разположен на пети етаж на кота + 12.40 /знак „плюс”, цифра дванадесет цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 86.8 /осемдесет и шест цяло и осем десети/ кв.м., състоящ се от: антре, склад, дрешник, баня-тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня с дрешник и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 28, апартамент № 31, коридор и двор, заедно с припадащите се за апартамента   идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 34 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 11 079.27 лв. /единадесет хиляди седемдесет и девет лева и двадесет и седем ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 31 /тридесет и едно/, разположен на пети етаж на кота + 12.40 /знак „плюс”, цифра дванадесет цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 100.6 /сто цяло и шест десети/ кв.м., състоящ се от: антре, склад, дрешник, баня-тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 30, апартамент № 32, коридор и от две страни двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 39 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 12 826.77 лв. /двадесет хиляди осемстотин двадесет и шест лева и седемдесет и седем ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 32 /тридесет и две/, разположен на пети етаж на кота + 12.40 /знак „плюс”, цифра дванадесет цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 79.2 /седемдесет и девет цяло и две десети/ кв.м., състоящ се от: антре, дрешник, баня-тоалетна, кухненски бокс и трапезария, дневна, спалня и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 31, апартамент №33, коридор и двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 31 кв.м..

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 10 108.41 лв. /десет хиляди сто и осем лева и четиридесет и една ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 33 /тридесет и три/, разположен на  пети етаж на кота + 12.40 /знак „плюс”, цифра дванадесет цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 77.7 /седемдесет и седем цяло и седем десети/ кв.м., състоящ се от: антре, склад, баня-тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 29, апартамент № 32, коридор и двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 30 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 9 902.74 лв. /девет хиляди деветстотин и два лева и седемдесет и четири ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 34 /тридесет и четири/, разположен на терасовидния /шести/ етаж , на кота + 15.00 /знак „плюс”, цифра петнадесет цяло/ метра, със застроена площ от 165.6 /сто шестдесет и пет цяло и шест десети/ кв.м., състоящ се от: антре, склад, баня- тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня с дрешник, тераса, при граници на апартамента: от две страни- двор, вътрешно стълбище и коридор, асансьорна шахта, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 65 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 17 928.24 лв. /седемнадесет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и двадесет и четири ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 35 /тридесет и пет/, разположен на терасовидния /шести/ етаж , на кота + 15.00 /знак „плюс”, цифра петнадесет цяло/ метра, със застроена площ от 187.9 /сто осемдесет и седем цяло и девет десети/ кв.м., състоящ се от: антре, склад, дрешник, баня-тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня с дрешник и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 26, коридор и от две страни двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 74 кв.м..

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 20 350.99 лв. /двадесет хиляди триста и петдесет лева и деветдесет и девет ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 36 /тридесет и шест/, разположен на терасовидния /шести/ етаж , на кота + 15.00 /знак „плюс”, цифра петнадесет цяло/ метра, със застроена площ от 93.5 /деветдесет и три цяло и пет десети/ кв.м., състоящ се от: антре, склад, дрешник, баня-тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня и тераса, при граници на апартамента: апартамента № 35, апартамент № 37, коридор и двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 37 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 11 947.40 лв. /единадесет хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и четиридесет ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 37 /тридесет и седем/, разположен на терасовидния /шести/ етаж , на кота + 15.00 /знак „плюс”, цифра петнадесет цяло/ метра, със застроена площ от 122.1 /сто двадесет и две цяло и една десета/ кв.м., състоящ се от: антре, склад, баня-тоалетна, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня с дрешник и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 36, апартамент № 38, коридор и от две страни двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 48 кв.м.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 13 221.38 лв. /тринадесет хиляди двеста двадесет и един лева и тридесет и осем ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

АПАРТАМЕНТ № 38 / тридесет и осем/, разположен на терасовидния /шести/ етаж , на кота + 15.00 /знак „плюс”, цифра петнадесет цяло/ метра, със застроена площ от 137.5 /сто тридесет и седем цяло и пет десети/ кв.м., състоящ се от: антре, баня-тоалетна, трапезария с кухненски бокс, дневна  със спалня и тераса, при граници на апартамента: апартамент № 37, асансьорна шахта, коридор и от две страни двор, заедно с припадащите се за апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, ведно с припадащата се към него част от УПИ V, а именно: 54 кв.м..

Началната цена, от която ще започне наддаването при публична продан на имота е 14 887.09лв. /четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и седем лева и девет ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на всички обекти, описани по – горе е 650 101.42 лв. /шестстотин и петдесет хиляди, сто и един лева и четиридесет и две ст./, определена съобразно чл. 485 ГПК/, без ДДС.

За обезпечение вземането на ОББАД, в Агенция по вписвания при РС-Петрич, са вписани: 1. Договорна ипотека с дв.вх.рег.№ 2147/03.09.2007г., Акт № 97, том ІІ, д. № 1830/2007г. /новиране на Договорна ипотека, вписано с дв.вх.рег.№ 1630/29.08.2017г., акт № 100, том 2/; 2. Възбрана с дв.вх.рег. № 516/19.04.2010г., № на оригинала І – 58, № на описна книга 182, парт.ном.355, 426, 1330.

Имотите могат да бъдат преглеждани от всички желаещи по местонахождението им в гр. Петрич, ул.”Битоля” № 40, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Димитър Петров Радовски.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се.

За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш IBAN: BG76IORT80491000287100 при Банка Инвестбанк се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 06.03.2019 год. в 11.00 часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

мс

31.01.2019г.                                      ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.