Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

20177960400346/2017г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20177960400346/2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 31.01.2019 год., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№ 796, Частен съдебен изпълнител, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората: гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 494, вр. чл. 487 и сл. от  ГПК, ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, от 9.00 часа на 05.02.2019г. до 17.00 часа на 05.03.2019г., на недвижимия имот, собственост на Миглена Симеонова Попова и Николай Антонов Попов, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VIII-218 (осми, отреден за поземлен имот с планоснимачен номер двеста и осемнадесети), в квартал 19 (деветнадесети), по плана на село Марикостиново, община Петрич, одобрен със Заповед № 1107/02.06.1959г. с площ за имота от 510 кв.м. (петстотин и десет квадратни метра), КАКТО и изградената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ на сградата от 106.90 кв.м. (сто и шест цяло и деветдесет стотни квадратни метра) и разгъната застроена площ от 188.50 кв.м. (сто осемдесет и осем цяло и петдесет стотни квадратни метра), съгласно одобрен на 18.11.2008г. архитектурен проект, при граници (съседи) на имота: от запад – улица, от юг – улица, от изток УПИ VII – 222, от север – УПИ IX – 219, както и ведно с всички други настоящи и бъдещи трайни подобрения и приращения в имота.

Тежести за имота, вписани в Служба по вписвания при РС- Петрич:

  1. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията при РС- Петрич в дв.вх.рег. № 33 от 13.01.2016 год. Акт № 4, т. І, дело 9/2016г.; 2. Възбрана, вписана в Служба по вписванията при РС- Петрич с дв. вх. рег. № 800/05.05.2017г., акт № 44, т. І от ЧСИ Шукри Дервиш по ИД 346/2017г.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 82 264.09 лв. /осемдесет и две хиляди, двеста шестдесет и четири лева и девет стотинки/, определена съобразно чл. 494 ГПК, без ДДС.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в с. Марикостиново, общ. Петрич, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на новата публична продан, чрез назначения пазач: Димитрина Вангелова Попова.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на интересуващите се. За участие в наддаването при новата публична продан по левова сметка на Частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100,  в „Инвестбанк” АД се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 06.03.2019год. в 11.30 часа, в сградата на РС- Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

мс

31.01.2019 год.                                            ЧАСТЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………

/Шукри Дервиш/

Comments are closed.