Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело №20157960400931

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

Изп.дело № 20157960400931/2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 31.01.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе нова публична продан, 9.00 часа на 07.02.2019 г. год. до 17.00 часа на 07.03.2019 г., на недвижим имот, собственост на Петър Живков Трайков и Блага Трайчева Трайкова,  а именно: 1/8 /една осма/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 56126.602.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Петрич, п.к. 2850, ул.“Пирин“ № 30; площ: 336 кв.м. /триста тридесет и шест кв.м./, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 56126. 602.972; 56126.602.4664; 56126.602.1564; 56126.602.4663ВЕДНО с построеният в същия СОС с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.602.106.1.7/петдесет и шест хиляди сто двадесет  и шест точка шестстотин и две точка сто и шест точка едно точка седем/, с площ по документ 52.87 кв.м./петдесет и два квадратни метра и осемдесет и седем квадратни сантиметра/, Брой нива на обекта: 1, същият се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.602.106, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР с административен адрес на имота: гр. Петрич, п.к.2850/две хиляди осемстотин и педесет/, ул.“Пирин“ № 30, ет.0,  при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.602.106.1.4; 56126.602.106.1.5; под обекта: няма; над обекта: 56126.602.106.1.1, ведно с прилежащи части: ведно с припадащите се ид.части от общите части на сградата; които имоти, съгласно нотариален акт за Покупко – продажба на недвижим имот № 084, том 4, рег.№ 5945, дело № 626 от 2005г. на Нотариус Костадинка Топалова – № 510 на НК, с район на действие РС – гр.Петрич,вписан с Вх.рег.№ 2974/22.12.2005г. в имотния регистър на Агенцията по вписванията като акт № 70, том 11, дело № 2474/2005, парт.книга: том 13105, 13533, стр.13106, 13534 представляват: 1/8/една осма/ идеална част от урегулиран поземлен имот XV/ПЕТНАДЕСЕТИ/ в квартал 125 А/сто двадесет и пет „А“/ по плана на гр.Петрич от 1996г., с площ от 296.40 кв.м./двеста деветдесет и шест цяло и четиридесет стотни квадратни метра/ и съседи: изток – улица, запад – свободен терен, север УПИ XVI и юг – УПИ XIV, ведно с обектите разположени в северната част на приземния/партерен/етаж, с обща застроена площ от 52.87 кв.м./петдесет и два квадратни метра и осемдесет и седем стотни квадратни сантиметра/, включващи магазин с площ от 18.6 кв.м./осемнадесет цяло и шест десети квадратни метра/ , складово помещение с площ от 6.2 кв.м/шест цяло и две десети квадратни метра/, складово помещение с площ от 6.9 кв.м/шест цяло и девет десети квадратни метра/, тоалетна с площ от 2.00/два квадратни метра/, коридор с площ от 2.4 кв.м/две цяло и четири десети квадратни метра/ и стълбищна клетка, ведно с югоизточното мазе № 2/две/ със застроена площ от 18.6 кв.м/осемнадесет цяло и шест десети квадратни метра/, при съседи: изток – двор, запад – стълб.клетка, север мазе № 3/три/ и юг – двор, ведно с припадащите се идеални части от общите части на триетажната масивна жилищна сграда, построена  в описания по – горе имот, изградена до етап „Груб строеж“.

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публична продан на недвижимия имот е 50,130.42 лв. /петдесет хиляди, сто и тридесет лева, и четиридесет и две ст./ определена съобразно чл. 494, ал.2, без ДДС.

Тежести за имота:

Възбрана наложена от ДСИ Мария Малинова, при РС – Петрич на 21.10.2013 год., вписана в дв.вх.рег.№ 2061/21.10.2013год., т. 2, акт № 36, при Агенция по вписванията, при РС-Петрич в полза на: „Юробанк и Еф Джи България“ АД; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег.№ 796 на 16.12.2015 год., вписана в дв.вх.рег.№ 2508/16.12.2015 год., т. I, акт № 181, дело № 1309/2015, при Агенция по вписванията, при РС-Петрич в полза на: „УниКредит Булбанк” АД.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр.     Петрич, ул.“Пирин“ №30 , всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на  публичната продан, чрез назначения пазач: Петър Живков Трайков.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имотите, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 08.03.2019год. в 9.15  часа, в присъствието на явилите се наддавачи съдебния изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

31.01.2019г.                        ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

мвк                                                                                               / Шукри Дервиш /

Comments are closed.