Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело № 20157960400931

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400931/2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 31.01.2019 г., подписаният Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул.„Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе публична продан, от 9.00 часа на 07.02.2019 год. до 17.00 часа на 07.03.2019 год, на недвижим имот, собственост на длъжниците – Петър Живков Трайков и Блага Трайчева Трайкова, а именно: Самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, заснет с идентификатор 56126.603.2012.2.3, с площ по документ: 97.20 кв.м, който обект се намира в сграда № 2/две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.2012, с административен адрес на имота: гр. Петрич, п.к.2850, ул.“Калабак № 25, ет.3, ап.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, одобрени със заповед № РД – 18 – 70/14.12.2010год. на Изпълнителния директор на АК, Брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма; под обекта: 56126.603.2012.2.2; над обекта: 56126.603.2012.2.4, ведно с прилежащи части: ………., носители на други вещни права: няма данни, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда  № 15 – 542886- 11.12.2015год., издадена от Началника на СГКК – гр. Благоевград,  представляващ, съгласно нот. акт За Договорна ипотека, вписан с вх.рег.№ 1178/29.05.2008 год., акт № 174, ТОМ 1, ДЕЛО 917/08 год., парт.книга:том: 13225, стр.13226 в  Сл. по вписвания, при РС – Петрич, а именно: ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от четириетажна жилищна сграда-южен калкан, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-2012 /трети, за който е отреден имот с планоснимачен  номер две хиляди и дванадесет/ в квартал 60 /шестдесет/ по подробния устройствен план на гр. Петрич, с площ на урегулирания поземлен имот от 640 кв.м. /шестстотин и четиридесет квадратни метра/ и при съседи на същия: от север УПИ II-2011, от изток-улица, от юг-УПИ IV-2013 и от запад УПИ X-2019 и УПИ IX-2018, със застроена площ на етажа от 115 кв.м. /сто и петнадесет квадратни метра.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на недвижимия имот е 73 617.54 / седемдесет и три хиляди, шестстотин и седемнадесет лева, и петдесет и четири стотинки/ лева, определена съобразно чл. 485 ГПК, без ДДС.

Тежести за имота:

Договорна ипотека, вписана в Сл. В. При РС-Петрич, с вх.рег.№ 1178/29.05.2008 г., акт № 174, том I, дело 917/08 г., партидна книга: том 13225, стр. 13226, в полза на „УниКредит Булбанк“ АД; Подновяване/ новиране на договорна ипотека – № от дв. вх. рег. – 252; Дата от дв. вх. рег. – 08.02.2018г.; Акт том – 1; Акт номер – 55;  2. Възбрана наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, с рег.№ 796 на 05.01.2016 год., вписана в дв.вх.рег.№ 4/05.01.2016 год., т. I, акт № 1, Д.Т. 15 к.д. № 4, при Агенция по вписванията, при РС-Петрич в полза на: „УниКредит Булбанк” АД.

Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи по местонахождението му в гр. Петрич, ул. ”Калабак” № 25, Вх. А, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, чрез назначения пазач: Петър Живков Трайков.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Петрич по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF се внася предварително задатък 10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и имотът,  за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд-Петрич, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 08.03.2019 год. в 09.00 часа, в сградата на РС – Петрич, в присъствието на явилите се наддавачи съдебния изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

вт

.                        ЧАСТЕН  СЪДЕБЕН   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….

/ Шукри Дервиш /

Comments are closed.