Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

Изпълнително дело №20127960400736

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20127960400736/2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА МПС

Днес, 21.01.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе нова публична продан, от 9.00 часа на 28.01.2019 год. до 17.00 часа на 28.02.2019 год. на МПС, собственост на длъжника: Живко Стойчев Томов, а именно:

Лек автомобил – МАРКА „БМВ 850″ с ДК № Е2140ВК, рама № WBAEG21050CB06275, който съгласно Заключение за извършена съдебно-техническа експертиза, изпълнима от вещото лице – Румен Шуманов от гр. Сандански, със сертификат за оценител на машини и съоръжения № 300100093 на КНОБ, приета с Протокол за приемане и предявяване на оценка на ЧСИ Шукри Дервиш от 01.10.2018 год., като неразделна част от Протокл за опис от 19.09.2018 год., процесният автомобил е с две врати, спортен модел, купе тип седан, цвят черен металик, двигател бензинов 4988 см3, мощност от 200 квт, първоначална регистрация – на 26.02.1992 г. Изминати километри до датата на изготвяне на експертната оценка /24.09.2018 г./ – над 300 000 км. Предни гуми, размер -225/50ZR16 – негодни, задни гуми, размер – 235/50ZR16 – негодни. От автомобила са свалени: преден капак, двете врати, капак на багажник, предна броня, предни мигачи, задна броня, стопове, предни седалки, платка на компютъра и акумулаторна батерия.

Върху вешта има следните тежести: запор в полза на взискателя

Началната цена, от която ще започне наддаването при новата публичната продан на МПС-то 6 530.06 лв. /шест хиляди, петстотин и тридесет лева и шест стотинки/ без начислено ДДС, определена съобразно чл. 494, ал. 2 във вр. с чл. 485 от ГПК.

МПС – то може да бъде преглеждано от всички желаещи по местонахождението му в гр. Мелник, общ. Сандански, ул.”Мелник” № 93, чрез назначения ПАЗАЧ Костадин Христов Андонов, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, през времетраенето на новата публична продан.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Сандански по местонахождение на имота, на разположение на всеки, който се интересува от същия. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – BG76IORT80491000287100, при Банка Инвестбанк АД, BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да се отрази и имотът, за който участва кандидатът, описан в Обявлението. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение /чл. 489, ал. 2 от ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни /чл. 489, ал. 6 ГПК/. Предложенията се подават в канцеларията на РС-Сандански, по местонахождение на имота, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 01.03.2019 год. в 11.00 часа, в сградата на РС-Сандански, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

21.01.2019 г.                                  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:………..……………

/Шукри Дервиш/

лм

Comments are closed.