Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №20127960401953

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20127960401953/2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 25.04.2018 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората гр.Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 10, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе публична продан, от 9.00 часа на 27.04.2018 год. до 17.00 часа на 28.05.2018 год . на МПС-та, собственост на длъжниците: „НОВАТЕРМ-ДП” ООД представлявано от Георги Карамфилов Попов и Илия Асенов Докузов /заедно и поотделно/ и Снежана Стоянова Попова, а именно:

  1. Лек автомобил, II-ра употреба, марка „Форд”, модел „Транзит Т„, рег. № Е7028ВА, който съгласно Заключение за извършена съдебно-техническа експертиза, изпълнима от вещото лице инж. Апостол Ковачев, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 300100566 от 14 декември 2009 г. за оценка на машини и съоръжения, вписано в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на ОС – Благоевград, приета с Протокол за приемане и предявяване на оценка на ЧСИ Шукри Дервиш от 27.02.2018 год., като неразделна част от Протокол за опис от 08.11.2016 год., процесният автомобил цвят: бял, тип лек, товаропътнически, плъзгаща странична врата, двукрила отзад. Гуми около 50 %, Купе-остаряла, износена боя, №  на  рама: WF0FXXGBVFWM56658. По информация от ползвателя автомобилът не е в движение от 2009 г. По данни от свидетелство за регистрация, автомобилът е с първоначална регистрация 18.08.1998 г., двигател дизел, обем 2570 куб. см., мощност 90 кс, брой места 8+1, собственост на длъжника „НОВАТЕРМ-ДП” ООД.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на МПС-то 680.00 лв. /шестстотин и осемдесет лева и нула стотинки / определена съобразно чл. 485 и следващи от ГПК, без включено ДДС

Обявеният за купувач дължи ДДС !

  1. 2. Лек автомобил, II-ра употреба, марка „ФОЛКАСВАГЕН, модел Пасат, рег. № Е7350ВК, който съгласно Заключение за извършена съдебно-техническа експертиза, изпълнима от вещото лице инж. Апостол Ковачев, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 300100566 от 14 декември 2009 г. за оценка на машини и съоръжения, вписано в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на ОС – Благоевград, приета с Протокол за приемане и предявяване на оценка на ЧСИ Шукри Дервиш от 27.02.2018 год., като неразделна част от Протокол за опис от 08.11.2016 год., процесният автомобил – цвят: червен, тип лек, Гуми около 50 %, Купе-остаряла, износена боя, пребоядисан, № на рама WVWZZZ31ZKE342242. Показания на километража 284966 км. По данни от свидетелство за регистрация, автомобилът е с първоначална регистрация 04.07.1989 г. . двигател: дизел, обем 1580 куб. см., мощност 80 кс, брой места 4+1, собственост на СНЕЖАНА СТОЯНОВА ПОПОВА.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на МПС-то 600.00 лв. /шестстотин лева и нула стотинки / определена съобразно чл. 485 и следващи от ГПК, без включено ДДС

  1. Лек автомобил, II-ра употреба, марка ФОРД, модел Ескорт, рег. №Е5421ВМ, който съгласно Заключение за извършена съдебно-техническа експертиза, изпълнима от вещото лице инж. Апостол Ковачев, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 300100566 от 14 декември 2009 г. за оценка на машини и съоръжения, вписано в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на ОС – Благоевград, приета с Протокол за приемане и предявяване на оценка на ЧСИ Шукри Дервиш от 27.02.2018 год., като неразделна част от Протокол за опис от 08.11.2016 год., процесният автомобил – цвят: тъмнозелен, тип лек, комби,  Гуми около 50 %, Купе-остаряла, износена боя, № на рама WF0NXXGCANPP60520. По информация от ползвателя, автомобилът не е в движение от 2009 г. По данни от свидетелство за регистрация, автомобилът е с първоначална регистрация 07.06.1993 г., двигател дизел, обем 1750 куб. см., мощност 60 кс, брой места 4+1, СНЕЖАНА СТОЯНОВА ПОПОВА

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на МПС-то 560.00 лв. /петстотин и шестдесет лева и нула стотинки / определена съобразно чл. 485 и следващи от ГПК, без включено ДДС

  1. Товарен автомобил, II-ра употреба, марка „Мерцедес”, модел „208 Д, рег. №Е3621АН, който съгласно Заключение за извършена съдебно-техническа експертиза, изпълнима от вещото лице инж. Апостол Ковачев, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 300100566 от 14 декември 2009 г. за оценка на машини и съоръжения, вписано в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на ОС – Благоевград, приета с Протокол за приемане и предявяване на оценка на ЧСИ Шукри Дервиш от 27.02.2018 год., като неразделна част от Протокол за опис от 08.11.2016 год., процесният автомобил – цвят:син, тип товарен фургон, № на рама WDB6013621P004869, липсва дръжка на предната лява врата, гуми задни износени, предни – 90%. Наличие на ръжда и прогнили участъци по фургон. По данни от свидетелство за регистрация, автомобилът е с първоначална регистрация 10.08.1989 г., двигател дизел, обем 2290 куб. см., мощност 80 кс, брой места 2+1, собственост на СНЕЖАНА СТОЯНОВА ПОПОВА.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан на МПС-то 640.00 лв. /шестстотин и четиридесет лева и нула стотинки / определена съобразно чл. 485 и следващи от ГПК, без включено ДДС

Върху вешите има следните тежести: запор в полза на взискателя.

МПС-та могат да бъде преглеждани в гр. Гоце Делчев, ул. Дунав № 26, чрез назначения ПАЗАЧ Георги Карамфилов Попов, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан.

Книжата за проданта се съдържат в канцеларията на РС-Гоце Делчев по местонахождение на МПС-та, на разположение на интересуващите се. За участие в наддаването при публичната продан по левова сметка на частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш – IBAN: BG76IORT80491000287100 в банка ТБ ИНВЕСТБАНК АД,  BIC код: IORTBGSF, се внася предварително задатък  10 на сто върху началната цена /чл. 489, ал. 1 ГПК/.

Наддавачът може да прави само едно наддавателно предложение /чл.489, ал. 2 от ГПК.

Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения с цена под началнта, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни /чл. 489, ал. 6 ГПК/.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик, до 17.00 часа на последния ден на проданта. При посочване на цената следва да  се отрази и МПС-то, за което участва кандидатът, описан в Обявлението. Предложенията се подават в канцеларията на РС-Гоце Делчев, по местонахождение на МПС-та, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На 29.05.2018 год. в 12.00 часа, в сградата на РС-Гоце Делчев, в присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

25.04.2018 г.                                  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:………..……………

/Шукри Дервиш/

лм

Comments are closed.